Glad en grof renov­atiebehang dam­prem­mend, niet lucht­di­cht

 

Voordelen

  • Snelle en goedko­pe ver­ho­ging van de dif­fusieweer­stand binnen
  • Bes­cherm­ing te­gen bouwschade en schim­melvorm­ing
  • Voor dak, dakhelling, wand en pla­fond
  • Struc­tuurbe­hang bij SANTA DT (art.-nr. 10096): ge­woon op­strijken
  • Gladde struc­tuur bij SANTA UT (art.-nr. 10097): ge­woon op­strijken of oppleister­en
  • Bes­te waar­den bij scha­de­lij­ke stof­fen-test
 

Toepassing

Het verkrij­gen van de noodza­kelijke dam­prem­mende, maar niet lucht­di­chte laag, op een luchtid­chte maar niet dam­prem­mende binnen­afwerking. Toege­past bij dak­con­structies die achteraf van in­b­laas­isol­atie worden voorzi­en.
Zow­el met dif­fusieopen eer­ste af­dek­laag als met dif­fusiedi­chte af­di­chtin­gen te com­biner­en.

  Stof
Toplaag DT Meerlaagse structuurbehang, grof
Toplaag UT Behangvlies glad
Membraan Polyethyleen-Copolymeer
Toplaag Vliesbehang

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit
Oppervlaktegewicht DT: 248 g/m² - UT: 203 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,40 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 5.750 NBN EN 1931
sd-waarde 2,3 m vochtvariabel NBN EN 1931
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Temperatuurbestendigheid bestand tot +40 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,13 W/(m·K)

De on­der­g­rond (platen of pleister­werk) waarop het dam­prem­mend be­hang wordt aange­b­racht, moet lucht­di­cht zijn. Aan­wezige voe­gen mo­eten worden af­gedi­cht.

Let er tijdens gebruik op dat deze voe­gen elas­t­isch af­gedi­cht blijven. Stop­con­tac­ten en ka­bel­door­vo­er­en mo­eten even­eens lucht­di­cht worden aange­b­racht om te voorko­men dat er door con­vectie vocht binnendringt.

Om con­dens­vorm­ing te vermijden, moet de in­b­laas­isol­atie on­mid­del­lijk na resp. vóór het aan­bren­gen van het dam­prem­mend be­hang worden in­ges­po­ten. Dit geldt met name bij werkz­aam­heden in de winter.

Het voorbereiden van de on­der­g­rond di­ent vol­gens de tech­nis­che voors­chriften voor be­hang­werkz­aam­heden (BFS, bijlage met toe­lichtin­gen, nr. 16) te ge­beuren. Dit betek­ent in het bijzon­der dat de on­der­g­rond droog, stev­ig, gelijk­matig ab­sorb­er­end, schoon, glad en vol­doende egaal moet zijn voor de beoo­g­de wand­bekled­ing. Af­hankelijk van de gekozen wand­bekled­ing kunnen er even­tueel ex­tra voorbereidende maatregel­en nodig zijn:

  • Ver­wijder oud be­hang en niet-hechtende ver­fla­gen.
  • Sterk ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden mo­eten met een voor be­hang­werk geschikte grond­laag worden be­han­deld, zod­at ze een gem­id­deld ab­sorp­tiev­er­mo­gen krij­gen. Bij gipsplaten bijv. Metylan Uni­ver­sal Grundier­ung.
  • De grond­laag mag de on­der­g­rond noo­it af­sluiten. Vocht­w­er­ende on­der­g­ronden ver­mind­er­en de werking van de lijm.

Be­hanglijm: Gebruik al­leen kant-en-klare dis­per­sielij­men met een la­ger wa­terge­halte (bijv. 'Metylan Ovalit VB' of 'Metylan Ovalit B') van de firma Hen­kel. Met sterk klevende plak­sel­pro­duc­ten kan geen goed be­hangres­ultaat worden be­haald.
Voor de ver­lijming op ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden kan, mits deze hier­voor geschikt zijn bevonden, het kleefmid­del 'Metylan Ovalit TM' worden gebruikt.

Verbindingsmiddelen

Be­hanglijm bijv.
Me­tylan Ova­lit TM
van de firma Hen­kel

bekijk meer hieron­der

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10096 4026639011954 15 m 0,53 m 7,95 m² 2 kg 6 198
10097 4026639011183 15 m 0,53 m 7,95 m² 1,8 kg 6 198
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.