Hoekkleef­band met drie apart af­trek­bare af­trek­foliestroken

 

Voordelen

  • Hoekkleef­band voor binnen en buiten, 6 maanden volledig weers­bestendig
  • Drie apart af­trek­bare af­trek­foliestroken
  • Met goed aansluit­bare vlies­drager, ook op­tim­aal voor aansluit­ing op door­vo­er­en
  • Lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Wa­ter­vaste lijm
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test, bepleis­ter­baar
 

Toepassing

Hoekaansluitin­gen van dam­pr­em- en lucht­di­cht­ingsla­gen, bijv. bij ra­men en deuren, en voor an­dere hoek­ver­bindin­gen van bouwele­men­ten binnen en buiten. Daar­toe be­horen aansluitin­gen van dak- of wand­in­bouwdelen aan on­der­dak-/ on­der­span­ban­en of wand­be­tim­mer­ings­fol­ies. De ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2. Ook aansluitin­gen op hout­de­rivaat­platen.

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag dubbel gedeelde gesiliconiseerde PE-folie: ca. 12 / 23 / 25 mm
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Voor­afgaand aan het ver­lij­men mo­eten on­der­g­ronden met een bezem worden gevee­gd of met een doek worden afgevee­gd.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van banen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijming evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10121 4026639016263 30 m 60 mm 0,65 kg 5 480
10807 4026639016645 30 m 60 mm 13,8 kg 201 24
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.