Aansluitlijm op rol voor lucht­di­cht­ing op on­re­gel­matige op­per­vlakken

 

Voordelen

  • Snelle, schone en vei­lige ver­lijming dir­ect van de rol
  • Geen droogtijd noodza­kelijk, on­mid­del­lijke ex­treme kleefkracht, aansluit­ing dir­ect lucht­di­cht Geen aandruk­lat nodig op dra­gende on­der­g­ronden
  • Uit­stek­end af­dek­papi­er, ge­makkelijk af­sch­eurbaar, ver­hindert zijdel­ingse verklev­ing met de on­der­g­rond, bes­cher­mt de lijm te­gen vuil
  • Wa­ter­vaste SOL­ID-lijm, zon­der week­makers, oplos­mid­delen, emul­gatoren en con­server­ings­mid­delen
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Oplos­mid­delv­rije, du­urzame, elas­t­ische, vor­st­be­stendige lucht­di­cht­ingslijm op rol voor aansluit­ing van dam­prem­mers en alle typen dampblok­kerin­gen, bijv. pro clima IN­TELLO, PE-, PA-, PP- en alu­mini­um­fol­ies op min­erale of aan­gren­zende ruwe con­structies, bijv. met­sel­werk, pleister­werk, beton, ruw gez­aag hout etc. con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Materiaal Vierkantprofiel SOLID-lijm met draadversterking
Afdeklaag gesiliconiseerd papier
Eigenschap Waarde Normering
Kleur doorschijnend
Breedte lijmrups 10 mm
Dikte lijmrups 3,5 mm
Vochtbestendigheid watervast
Verwerkingstemperatuur vanaf +5 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -20 °C tot +80 °C
Opslag Liggend, koel en droog, tegen directe zonnestraling beschermen

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende dra­gend zijn - evt. moet een mech­an­is­che bor­ging (aandruk­lat) worden gebruikt (bijv. bij afz­andende on­der­g­ronden).

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Aansluitin­gen zijn mo­gelijk op min­erale on­der­g­ronden (bijv. pleister­werk of beton), ruw gez­aag, geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen resp. roes­tv­rij metaal (bijv. buizen, ra­men enz.) en harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB-, BFU-, MDF-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van dampremmen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
14132 4026639141323 15 m 10 mm 0,5 kg 10 480
14165 4026639141651 15 m 10 mm 10 kg 201 24
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.