Ontlucht­ings­buis­manchet voor wind­di­chte aansluit­ing op ver­lucht­ing­spannen

 

Voordelen

  • Du­urz­aam di­chte aansluit­ing: Wind­di­cht, wa­tergeleidend, dif­fusieopen
  • Ex­acte po­si­tio­n­er­ing en een­voud­ige ver­lijming: Manchet steekt zijdel­ings voor­bij de door­gang­stegel uit
  • De ontlucht­ings­buis kan een­voud­ig uit de manchet worden get­rokken en weer in­geschoven worden
  • Makkelijk toegankelijke en ver­wijderbare af­sch­eurstroken
  • Op­staande rand: Even­tueel bij de buis ge­vormd wa­ter wordt zijdel­ings afge­vo­erd
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Met de ROFLEX EXTO verkleeft u snel en een­voud­ig een ver­lucht­ing­span wa­tergeleidend, wind­di­cht en dif­fusieopen aan op een on­der­dak.
ROFLEX EXTO is groter dan de ver­lucht­ings pan en kan zo prob­leem­loos gekleefd worden. In­di­en nodig kan de manchet door bijs­nijden flex­i­bel aan de aansluit­situ­atie worden aange­past.
De kleefpatch heeft een dif­fus­er­ende werking. Het dif­fusiedi­chte EP­DM-aandeel is tot het noodza­kelijke gere­duceerd.

  Stof
Drager speciaal vlies van PP met EPDM
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag in het midden gedeelde gesiliconiseerde PE-folie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Dikte ca. 1,2 mm
Buisdiameter 100 - 120 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima buiten­ban­en en an­dere on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ook op MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen ver­lijm­baar.
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Kleefbanden stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Winddichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte onderdak- en gevelbanen.

WISSEN Wiki
Systeemproducten
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
14223 4026639142238 560 mm 380 mm 1 Stuks 0,172 kg
15656 560 mm 380 mm 1 Stuks 0,15 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.