Te bepleister­en buis­manchetten

 

Voordelen

  • Houdt con­structies droog: snelle en een­voud­ige af­di­cht­ing binnen en buiten in ge­met­selde of be­tonnen con­structies
  • Be­t­rouw­bare aansluit­ing door wa­terbe­stendige SOL­ID-lijm
  • Prakt­isch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en get­rokken – de aansluit­ing blijft di­cht
  • Ex­treem flex­i­bel, geen uit­stek­ende tule
  • Bouwen vol­gens de norm: voor lucht­di­chte aansluitin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Uit­stek­ende res­ultaten bij de test op schadelijke stof­fen, getest con­form AgBB / ISO 16000
 

Toepassing

Over het hele op­per­vlak klevende, te bepleister­en manchet voor het snel en du­urz­aam af­di­cht­en van buis­door­vo­er­en in ge­met­selde of be­tonnen wanden en pla­fonds binnen en buiten.

  Stof
Materiaal PP-vliesdrager, speciaal membraan van PP-copolymeer, Afdichtingsring: EPDM
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur zwart
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
overpleisterbaar ja
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Du­urzame ver­lijming op sta­biele min­erale on­der­g­ronden, zoals met­sel­werk, beton of pleister­werk.
Bij ver­lijming van de manchet bijv. op gev­el­isol­atie van houtvezel is een voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. ROFLEX SOLIDO kan door bere­gen­ing o.i.d. door de ver­anderde wa­terop­name/dro­ging zicht­baar worden. Be­tonnen of bepleis­terde on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Lees bij het bepleisteren van niet absorberende ondergronden de aanbevelingen van de pleisterfabrikant. Eventueel is een hechtprimer vereist.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

Toebehoren
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
1AR00954 4026639209542 200 mm 200 mm 2 Stuks 0,15 kg
1AR01136 4026639211361 200 mm 200 mm 10 Stuks 0,3 kg
1AR01137 4026639211378 250 mm 250 mm 2 Stuks 0,15 kg
1AR01138 4026639211385 250 mm 250 mm 10 Stuks 0,48 kg
1AR01139 4026639211392 296 mm 296 mm 2 Stuks 0,16 kg
1AR01140 4026639211408 296 mm 296 mm 10 Stuks 0,6 kg
1AR01141 4026639211415 346 mm 346 mm 2 Stuks 0,15 kg
1AR01142 4026639211422 346 mm 346 mm 10 Stuks 0,75 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.