Mont­age­hoeklijst voor lucht­di­chte aansluit­ing van het lucht­di­cht­ings­vlak op spanten, ver­ster­kings­lat­ten en pla­fond­balken

 

Voordelen

  • Real­iseert een uit­stek­end ver­lijmings­vlak voor lucht­di­chte aansluitin­gen - zow­el op hoekige als op licht afger­onde door­vo­er­en
  • Een­voud­ig afkort­baar met stan­leymes, schaar of zaag
  • Gedefinieerde af­sluit­ing maakt isol­atie zon­der holle ruimten mo­gelijk, bijv. bij renov­atie
  • Met ni­et­pis­tool ge­makkelijk op de hout­con­structie bevestig­baar
  • Vei­lige lucht­di­chte ver­lijming door wa­ter­vaste SOL­ID-lijm
 

Toepassing

De mont­age­hoeklijst TESCON FIX real­iseert een gedefinieerd vlak voor een­voud­ige en vei­lige lucht­di­chte aansluit­ing op hoekige en licht afger­onde door­vo­er­en, bijv. op spant­door­vo­er­en aan de dak­vo­et­zijde bij dakrenov­atie aan de buiten­zijde met het DAS­A­PLA­NO-sys­teem. In com­bin­atie met TESCON PRIMER kan de aansluit­ing ook op lastige on­der­g­ronden, bijv. van oud hout, geschieden.

Ook door­vo­er­en, zoals bijv. lucht­di­chte aansluit­ing op zicht­bare ver­ster­kings­lat­ten op schuine daken of op pla­fond­balken van meer­dere etages be­s­laande binn­en­wandisol­aties, zijn met TESCON FIX ge­makkelijk real­iseerbaar.

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Hoeklijst kraftkarton

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Lengte 100 cm
Beenlengte ca. 30 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden Kleefband: 6 maanden; hoek: tegen weer en wind beschermd inbouwen
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Voor­afgaand aan het ver­lij­men mo­eten on­der­g­ronden eerst met een bezem worden schoongevee­gd of met een doek worden af­gen­o­men.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en (dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en) evenals op PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies voor het real­is­er­en van lucht­di­ch­theid.
Ver­lijming is mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt. Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden en ongeschaafd hout wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
15436 4026639154361 1 m 30 mm 15 Stuks 1,8 kg
15437 4026639154378 1 m 30 mm 50 Stuks 5,65 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.