Zelfk­levende patch met easy-off-func­tion­al­iteit voor ver­lijming op moeilijk toegankelijke plaat­sen

 

Voordelen

  • De door­dachte scheidings­folie zor­gt voor een een­voud­ige, snelle en schone ver­lijming van moeilijk toegankelijke plekken
  • De scheidings­folie wordt pas ver­wijderd als de zelfk­levende patch op de juiste plek is ge­posi­tion­eerd
  • Snede van de scheidings­folie kan af­hankelijk van de situ­atie worden aange­past
  • Voe­gen kunnen be­t­rouw­baar worden ver­lijmd
  • Kan 6 maanden aan de weer­som­standigheden worden bloot­gesteld
  • Wa­ter­vaste lijm
 

Toepassing

Zelfk­levende patch met easy-off-func­tion­al­iteit voor het ver­lij­men en af­di­cht­en van zeer nauwe, moeilijk toegankelijke plekken.
TESCON SANAPATCH wordt eerst ge­posi­tion­eerd op de juiste plek. Pas dan wordt de op­staande easy-off-scheidings­folie eraf get­rokken. Hier­door is een een­voud­ige, snelle en schone ver­lijming mo­gelijk.

Toe­p­assing bijv. voor

  • het aansluit­gedeelte van de gord­ing met de ring­balk on­der de spant­ben­en bij de dakrenov­atie van buitenaf
  • buizen die zeer nauw aansluiten op aan­gren­zende on­der­delen
  • in de buurt van inke­pin­gen etc.
  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerde folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
overpleisterbaar ja
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
16374 4026639163745 130 mm 100 mm 25 Stuks 0,2 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.