Aansluitlijm voor toe­p­assing in het SOLI­TEX WELDANO-on­der­dak­sys­teem

 

Voordelen

  • di­chte en stev­ige ver­lijming van SOLI­TEX WELDANO op alle voor de bouw rel­ev­ante on­der­g­ronden
  • sys­teem ge­con­troleerd op naad­di­ch­theid en buitenge­wone vereisten in overeen­stem­ming met SIA 232/1
  • weg­werken van onef­fen­heden in de on­der­g­rond
  • snelle uithard­ing
  • een­voud­ige en nette ver­werking met een hersluit­baar patroon
 

Toepassing

Aansluitlijm voor toe­p­assing in het SOLI­TEX WELDANO-on­der­dak­sys­teem voor af­di­chtin­gen en ver­lijmin­gen op de buiten­kant van de con­structie, bijv.

  • aansluit­ing van fol­ies op min­erale on­der­g­ronden zoals schoo­r­sten­en en met­sel­werk
  • aansluit­ing op metalen on­der­g­ronden zoals dak­vo­et­lijsten
  • beves­ti­ging van bouwele­men­ten op fol­ies, bijv. wa­t­er­af­vo­er­en in de breed­tericht­ing boven door­vo­er­en
Ver­bruikswaarden
Lever­ings­vorm In­houd Rups Bereik
Patroon 300 ml 8 mm ~ 5 - 6 m
  Stof
Materiaal gemodificeerd polyurethaan
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid permanent -40 °C tot 90 °C, kortstondig tot max. 120 °C
Opslag minstens 12 maanden, koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Min­erale op­per­vlakken (pleister­werk of beton) kunnen iets vochtig zijn.
Ver­lijming op bev­roren of natte on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende dra­gend zijn - evt. moet een mech­an­is­che bor­ging (aandruk­lat) worden gebruikt (bijv. bij afz­andende on­der­g­ronden).

Een per­man­ente ver­lijming wordt bereikt op de SOLI­TEX WELDANO-on­der­dak­ban­en van pro clima.
Aansluitin­gen zijn mo­gelijk op min­erale on­der­g­ronden (bijv. pleister­werk of beton), ruw gez­aag, geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen resp. roes­tv­rij metaal (bijv. buizen, koz­ijn­en, dak­vo­et­lijsten enz.) en harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB-, BFU-, MDF-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
De uiteindelijke hechting wordt pas in droge toestand bereikt. Eventueel zijn beschermende maatregelen (bijv. mechanische beveiliging, afdekken) aan te bevelen.

Toebehoren
Systeem
WISSEN Wiki
Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
1AR00393 4026639203939 0,3 l 0,5 kg 12 1008
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.