Aansluit­band voor de hout­bouw met 3 kleef­ben­en

 

Voordelen

  • In slechts 1 stap zow­el een lucht­di­chte hoekaansluit­ing als een bar­rière te­gen de in­vloed van luchtkier­en in de struc­tuur van het (gelamin­eerde) hout zelf
  • Een­voud­ige pre­fab­ricage en mont­age dankz­ij het derde been
  • Per­man­ent be­t­rouw­bare lucht­di­chte aansluit­ing
  • Het kleef­been van 90 mm kan onef­fen­heden tussen dr­em­pel en beton­p­laat over­brug­gen
  • Kan 6 maanden aan de weer­som­standigheden worden bloot­gesteld
 

Toepassing

Aansluit­band met 3 kleef­ben­en voor een lucht­di­chte ver­bind­ing van bodem- en pla­fond­platen met con­structies van gelamin­eerd hout en houten stijl­wand­con­structies.
Door het derde kleef­been di­cht u in 1 stap ook de kopse kant van gelamin­eerde wanden af, en vermijdt u de neg­atieve in­vloed van luchtkier­en in de struc­tuur van het (gelamin­eerde) hout zelf.

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Beenlengte 50 mm / 50 mm / 90 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
16432 4026639164322 30 m 140 mm 2,65 kg 1 150
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.