En­kelzijdig klevende, met ac­ry­laat ge­modi­ficeerde butyl­rub­berb­and als na­geldi­cht­ings­band

 

Voordelen

  • Tot -10 °C ver­werkbaar dankz­ij met ac­ry­laat ge­modi­ficeerd butyl­rub­ber
  • Een­voud­ige voor­mont­age op ten­gel­lat mo­gelijk
  • Ten­gel­lat een­voud­ig op het dak te po­si­tioner­en dankz­ij PE-drager­folie
  • Per­man­ent di­chte na­gel­door­vo­er­en dankz­ij vloeibare ei­genschap­pen butyl­rub­ber
  • Geschikt voor tijdelijke af­dekking
 

Toepassing

En­kelzijdig klevende na­geldi­cht­ings­band on­der de ten­gel­laten bij schuine dak­con­structies. TESCON NAI­DECK mono is geschikt voor de con­structie van tijdelijke af­dekkin­gen

  Stof
Drager PE-folie
Lijm Butylrubber met acrylaat gemodificeerd
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur Butylrubber: grijs, Folie: zwart
Dikte 1,1 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden, ingebouwd onder de tengellat
Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

TESCON NAI­DECK mono kan voor alle buiten­ban­en van pro clima, an­dere on­der­dak-/on­der­span­ban­en en gevelfol­ies (bijv. van PP en PET) en MDF- en houtvezelon­der­dak­platen worden gebruikt.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie bereikt men op vlakke onge­struc­tur­eerde on­der­g­ronden.
De klant di­ent zelf te con­troler­en of de on­der­g­rond geschikt is, even­tueel is een testver­lijming aan te bevelen.

Maatregelen ter voorkoming van perforatie en watergeleidende verlijmingen zijn alleen met plooivrij gelegde onderdakbanen (zowel klasse 1/2 ZVDH als klasse 3-5 ZVDH) en onderspanbanen mogelijk.
TESCON NAIDECK mono wordt ononderbroken tussen de tengellatten en de onderdakfolie of onderspanfolie aangebracht. Dit zorgt ervoor dat na het indelen van de lattenafstand ook de spijkers of schroeven van de draaglatten afgedicht zijn.
Verlijming kan op de tengellat of op de af te dichten ondergrond gebeuren. Wrijf de band goed vast.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
16441 4026639164414 20 m 45 mm 1,25 kg 6 360
16442 4026639164421 20 m 45 mm 23 kg 121 28
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.