En­kelzijdig klevend, met ac­ry­laat ge­modi­ficeerd butyl­rub­ber pleister voor het af­di­cht­en van na­gels en spijkers

 

Voordelen

  • Zeer goede af­di­chtende werking: af­di­cht­ings­massa wordt bij het vast­spijker­en of -schro­even in het gat get­rokken
  • Een­voud­ige voor­mont­age op de on­der­dak- on­der­span­folie of ten­gel­lat mo­gelijk
  • Con­form de norm: vol­doet aan de eis­en van de ZVDH en SIA 232/1
  • Zeer goede bes­cherm­ing tijdens de bouw­fase: voor tijdelijke af­dekkin­gen/af­dekkin­gen tijdens de bouw
  • La­ger ma­ter­i­aal­ver­bruik: de patch wordt al­leen op de plek van de spijker/schroef op de ten­gel­lat gekleefd
 

Toepassing

En­kelzijdig klevende pleister voor het af­di­cht­en van spijkers en schro­even on­der de ten­gel­lat­ten bij schuine dak­con­structies. TESCON NAI­DECK mono patch is geschikt voor het real­is­er­en van tijdelijke af­dekkin­gen con­form de pro­duct­in­form­atiebladen voor on­der­dak- en on­der­span­fol­ies van de cent­rale Duitse dak­dek­kers­bond (ZVDH).
Geschikt als toe­be­horen voor het real­is­er­en van af­di­chtin­gen tijdens de bouw con­form SIA 232/1 in com­bin­atie met on­der­dak­fol­ies.

  Stof
Drager PE-folie
Lijm Butylrubber met acrylaat gemodificeerd
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur Butylrubber: grijs, Folie: zwart
Lengte / breedte totaal 82 mm / 62 mm
Dikte 1,1 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden, ingebouwd onder de tengellat
Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en).
On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

TESCON NAI­DECK mono patch kan voor alle buiten­ban­en van pro clima, an­dere on­der­dak-/on­der­span­ban­en en gevelfol­ies (bijv. van PP en PET) en MDF- en houtvezelon­der­dak­platen worden gebruikt.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie bereikt men op vlakke onge­struc­tur­eerde on­der­g­ronden.
De klant di­ent zelf te con­troler­en of de on­der­g­rond geschikt is, even­tueel is een testver­lijming aan te bevelen.
Bij on­der­g­ronden met on­vol­doende draagver­mo­gen wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

Maatregelen ter voorkoming van perforatie en watergeleidende verlijmingen zijn alleen met plooivrij gelegde onderdakbanen (zowel klasse 1/2 ZVDH als klasse 3-5 ZVDH) en onderspanbanen mogelijk.
TESCON NAIDECK mono patch wordt ononderbroken tussen de tengellatten en de onderdakfolie of onderspanfolie aangebracht. Dit zorgt ervoor dat na het indelen van de lattenafstand ook de spijkers of schroeven van de draaglatten afgedicht zijn.
Verlijming kan op de tengellat of op de af te dichten ondergrond gebeuren. Wrijf de band goed vast.

Systeem
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE
1AR01053 4026639210531 82 mm 62 mm 900 Stuks 9,3 kg 9001
1AR01113 4026639211132 82 mm 62 mm 300 Stuks 3 kg 3
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.