Re­par­atiekleef­band

 

Voordelen

  • Binnen uni­verseel toe­p­as­baar
  • Lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Re­par­ati­estrook in elke lengte real­iseerbaar
  • Hoge aan­vang­skleefkracht
  • Met de hand lostrek­baar
  • Wa­ter­vaste lijm
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Voor du­urzame lucht­di­chte en be­t­rouw­bare re­par­atiev­er­lijmin­gen binnen. Ook geschikt voor het ver­lij­men van in­b­laasopen­in­gen.

  Stof
Drager speciaal papier met wapening
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van banen van folie of papier moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten borgen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10111 4026639016379 30 m 200 mm 2,85 kg 1 112
10112 4026639016324 30 m 150 mm 2,25 kg 1 112
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.