CONTEGA® EXO

Aansluitband voor het aan de buitenzijde wind- en slagregendicht afsluiten van thermisch geïsoleerde voegen bij inbouw van ramen en deuren. Flexibel toepasbaar in de metselwerk- en houtbouw. Optimale combinatie-
mogelijkheid met CONTEGA SL voor de afdichting binnen.

De voordelen

  • Dif­fusieopen af­di­cht­ing van aansluit­naden bij ra­men en deuren voor gebruik buiten
  • Mono­lith­isch func­tion­eel TEEE-mem­braan – actief vocht­trans­port
  • Op­ti­male com­bin­atiemo­gelijkheid met CON­TEGA SL binnen
  • Vliesz­ijde is bepleis­ter­baar
  • Met drie hecht­stroken flex­i­bel toe­p­as­baar in houten en massieve con­structies

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­ga­le­rij met aan­wij­zin­gen voor de be­lang­rijk­ste ver­wer­kings­stap­pen.

ift Rosenheim geprüft

Getest door ift Rosenheim

voor de situatie D

Gedefinieerde overgang

De aan­slui­tin­gen van ra­men, deu­ren en in­bouw­de­len op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten zijn po­ten­tiële oor­za­ken van lucht­dicht­heids­fou­ten in de bouw­schil. De­ze over­gan­gen die­nen om die re­den zorg­vul­dig te wor­den ge­pland en uit­ge­voerd.
pro cli­ma CON­TE­GA EXO wordt op het raam of het deur­ko­zijn vast­ge­kleefd. Bij de hoe­ken wordt de band ge­vou­wen. De leng­te van de vou­wing is af­han­ke­lijk van de hoek­ge­o­me­trie en de nood­za­ke­lij­ke aan­pas­sing van de band aan de vorm van de wand­ope­ning.
In de houtske­let­bouw wordt de band lucht­dicht met een van de kleef­stro­ken op het wind­dich­tings­vlak van de wand (bijv. pro cli­ma SO­LI­TEX FRON­TA WA, an­de­re baan­ma­te­ri­aal of hout­de­ri­vaat­pla­ten, bijv. MDF) aan­ge­slo­ten. In bei­de ge­val­len is toe­pas­sing zo­wel vóór als na de mon­ta­ge van de ra­men of deu­ren mo­ge­lijk.
In met­sel­werk­con­struc­ties of op be­to­nop­per­vlak­ken wordt de band met een van de OR­CON aan­sluit­lij­men op­ge­kleefd. Ver­vol­gens kan de band met de bui­ten­pleis­ter wor­den be­pleis­terd.

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.