CONTEGA® FIDEN EXO

De voor­ge­com­pri­meer­de voe­gen­af­dich­tings­band CON­TE­GA FI­DEN EXO zorgt voor de uit­wen­di­ge dif­fu­sie-open en slag­re­gen­dich­te af­slui­ting van aan­sluit­voe­gen in de hoog­bouw.
De­ze bij­zon­der weers­be­sten­di­ge af­dich­tings­band is voor een­vou­di­ge mon­ta­ge aan één zij­de voor­zien van een zelf­kle­ven­de strook.

De voordelen

  • Voorgecomprimeerde voegenafdichtingsband
  • Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
  • Montage met RAL-kwaliteitseisen
  • Bijzonder weersbestendig (BG 1 kwaliteit)
  • Breed assortiment voor alle gangbare voegbreedtes

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­ga­le­rij met aan­wij­zin­gen voor de be­lang­rijk­ste ver­wer­kings­stap­pen.

Product

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.