CONTEGA® IQ

Aansluit­band met in­tel­li­gente, vochtvariabele func­tie­mem­braan

  • voor lucht­di­chte aansluit­ing binnen van ra­men en deuren op de dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­laag con­form DIN 4108-7.
  • voor wind- en slagre­gen­di­chte aansluit­ing buiten op ra­men en deuren

De voordelen

  • Vochtvariabele sd-waarde: montage van ramen met dezelfde band binnen en buiten
  • Dampremmende en luchtdichte aansluiting van aansluitvoegen van ramen en deuren binnen conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Diffusieopen, wind- en slagregendichte aansluitingen buiten
  • Bijzonder flexibel en goed aansluitbaar, kan eenvoudig in hoeken worden gevouwen
  • Vlieszijde bepleisterbaar
  • Met expansievouw ter compensatie van bewegingen in de constructie
  • Beste waarden bij schadelijke stoffen-test

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­ga­le­rij met aan­wij­zin­gen voor de be­lang­rijk­ste ver­wer­kings­stap­pen.

Gedefinieerde overgang

De aan­slui­tin­gen van ra­men, deu­ren en in­bouw­de­len op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten zijn po­ten­tiële oor­za­ken van lucht­dicht­heids­fou­ten in de bouw­schil. De­ze over­gan­gen die­nen om die re­den zorg­vul­dig te wor­den ge­pland en uit­ge­voerd.
pro cli­ma CON­TE­GA IQ wordt op het raam of het deur­ko­zijn vast­ge­kleefd. De geïnte­greer­de ex­pan­sie­vouw wordt bij be­we­gin­gen in de con­struc­tie au­to­ma­tisch ge­ac­ti­veerd en biedt ver­hoog­de be­scher­ming te­gen scheu­ren. CON­TE­GA I1Q biedt zo een op­ti­ma­le pre­ven­tie te­gen on­dicht­he­den die tot bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming kun­nen lei­den.

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.