CONTEGA® PV

Pleisteraansluitband met dampremmende eigenschappen en geïntegreerde wapening voor duurzaam veilige aansluitingen van damprem- en luchtdichtingsvlakken op te pleisteren ondergronden.

De probleemoplosser

Ge­schiedt de lucht­dich­te aan­slui­ting pas na het pleis­te­ren, kan dat lei­den tot vocht­in­tre­ding in de ther­mi­sche iso­la­tie of ver­sto­ring van het bouw­ver­loop.
CON­TE­GA PV ver­zacht dit pro­bleem.

De voordelen

  • Bijna altijd toepasbaar ongeacht de staat van de te bepleisteren ondergrond
  • Dampremmend (voor plaatsing aan warme zijde isolatie)
  • Eenvoudig in te pleisteren tussen 2 lagen pleister
  • Goedgekeurd door KNAUF: zie plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be
  • Wapening verhoogt de stabiliteit van de aangrenzende pleisterondergrond
  • Luchtdichting conform DIN 4108, SIA 180 en OENORM B 8110 - 2
  • Beste waarden bij schadelijke stoffentest

Gedefinieerde overgang

De aan­slui­tin­gen van de dam­p­rem- en lucht­dich­ting­sla­gen op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten zijn po­ten­tiële oor­za­ken van lucht­dicht­heids­fou­ten in de bouw­schil. De­ze over­gan­gen moe­ten daar­om zorg­vul­dig wor­den ge­pland en uit­ge­voerd. Dam­p­rem­men kun­nen door de stu­ka­door met ge­bruik van een pleis­ter­wa­pe­ning of van een pleis­ter­dra­ger lucht­dicht wor­den aan­ge­slo­ten. Al­ter­na­tief: de aan­slui­ting ge­beurt slechts na het be­pleis­te­ren. Al­ter­na­tief: de aan­slui­ting ge­beurt pas na het pleis­te­ren.

CONTEGA PV Anschlussdetail

Aansluiting in detail

Aansluiting bij tussenspantisolatie met muurspant.

Eenvoudig bepleisteren

De pleis­ter­aan­sluit­band met aan­ge­slo­ten wa­pe­ning zorgt voor duur­zaam vei­li­ge en lucht­dich­te aan­slui­tin­gen tus­sen het lucht­dich­tings­vlak (van fo­lie, bouw­kar­ton, alu­mi­ni­um of hout­de­ri­vaat­pla­ten) op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten zo­als met­sel­werk of be­ton, die in een la­te­re bouw­fa­se ge­pleis­terd moe­ten wor­den. Het lucht­dich­te CON­TE­GA PV vlies wordt met de geïnte­greer­de kleef­strook op het aan te slui­ten lucht­dich­tings­vlak ver­lijmd. De over­gang naar de lucht­dich­te pleis­ter­laag van het met­sel­werk wordt tot stand ge­bracht door het pleis­ter­vrien­de­lij­ke po­ly­es­ter­vlies met de in­wen­di­ge mem­braan in te bed­den in de mid­den­laag van de be­pleis­te­ring.

Altijd de juiste pleisterlaag

Gips­pleis­ters hech­ten uit­ste­kend op het PET-vlies. Voor kalk- en ce­ment­pleis­ters moet een hech­tings­brug, bijv. een wa­pe­nings­mor­tel, wor­den ge­bruikt.

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.