CONTEGA® SL

Aansluit­band voor het aan de binnen­zijde lucht­di­cht af­sluiten van ther­misch geïsoleerde voe­gen bij in­bouw van ven­sters en deuren. Flex­i­bel toe­p­as­baar in de met­sel­werk- en hout­bouw Op­ti­male com­bin­atiemo­gelijkheid met CON­TEGA EXO voor af­di­cht­ing buiten.

De voordelen

  • Extra dun voor gemakkelijk vouwen in de hoeken
  • PP-copolymeer-functiemembraan
  • Goede combinatiemogelijkheden met CONTEGA EXO buiten
  • Vlieszijde is ook overpleisterbaar na bevestiging met ORCON F of ORCON CLASSIC
  • Met drie kleefstroken (dus niet volvlaks klevend) flexibel toepasbaar in houten en massieve constructies
  • Beste waarden bij schadelijke stoffen-test

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­ga­le­rij met aan­wij­zin­gen voor de be­lang­rijk­ste ver­wer­kings­stap­pen.

Situatie 3 Massiefbouw

Venster is reeds gemonteerd.
CONTEGA SL wordt vervolgens ingebouwd.

Situatie 4 Massiefbouw

CONTEGA SL is vooraf op het venster gemonteerd.

ift Rosenheim geprüft

Getest door ift Rosenheim

voor de situatie 4

Gedefinieerde overgang

De aan­slui­tin­gen van ven­sters, deu­ren en in­bouw­de­len op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten zijn po­ten­tiële oor­za­ken van lucht­dicht­heids­fou­ten in de bouw­schil. De­ze over­gan­gen die­nen om die re­den zorg­vul­dig te wor­den ge­pland en uit­ge­voerd.
pro cli­ma CON­TE­GA SL wordt op het ven­ster of het deur­ko­zijn vast­ge­kleefd. Bij de hoe­ken wordt de band ge­vou­wen. De leng­te van de vou­wing is af­han­ke­lijk van de hoek­ge­o­me­trie en de nood­za­ke­lij­ke aan­pas­sing van de band aan de vorm van het bouw­ele­ment.
In de houtske­let­bouw wordt de band lucht­dicht met één van de kleef­stro­ken op het dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak van de wand (bijv. pro cli­ma DB+/IN­TEL­LO, ove­rig baan­ma­te­ri­aal of hout­de­ri­vaat­pla­ten, bijv. OSB) aan­ge­slo­ten.
In bei­de ge­val­len is toe­pas­sing zo­wel vóór als na de mon­ta­ge van de ra­men of deu­ren mo­ge­lijk.
Ver­vol­gens wordt de band in met­sel­werk­con­struc­ties of op be­to­nop­per­vlak­ken met de aan­sluit­lijm OR­CON op­ge­kleefd. Voor lucht­dich­te aan­slui­tin­gen in de houtske­let­bouw be­schikt de band over­een kleef­strook, die op het lucht­dich­tings­vlak van de wand kan wor­den ge­kleefd.
Ver­vol­gens kan de band met de bin­nen­pleis­ter wor­den be­pleis­terd.

Op­mer­king:
Ge­schiedt de lucht­dich­te aan­slui­ting pas na het pleis­te­ren, kan dat lei­den tot vocht­in­tre­ding in de ther­mi­sche iso­la­tie of ver­sto­ring van het bouw­ver­loop.

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.