CONTEGA® SOLIDO EXO

De CON­TE­GA SO­LI­DO EXO re­a­li­seert een wind- en slag­wa­ter­dich­te en dif­fu­sie toe­la­ten­de aan­slui­ting van ra­men en deu­ren op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten van hout en op mi­ne­ra­le on­der­gron­den, zo­als bijv. be­ton, snel­bouw­steen en kalk­zand­steen.
De ge­mo­di­fi­ceer­de wa­ter­vas­te SO­LID-lijm zorgt voor een snel­le en duur­za­me ver­lij­ming op de on­der­grond.
De voeg is on­mid­del­lijk wind­dicht en kan met­een af­ge­werkt wor­den. Het vlies kan vol­gens on­ze ver­wer­kings­aan­wij­zin­gen een­vou­dig wor­den over­pleis­terd.

De voordelen

  • Toepasbaar op VOOR-kant raamprofiel
  • Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
  • Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm. Ook voor minerale ondergronden
  • Volvlaks klevend
  • Overpleisterbaar
  • Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing
  • Breedtes onderling combineerbaar voor grotere oppervlakken

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­ga­le­rij met aan­wij­zin­gen voor de be­lang­rijk­ste ver­wer­kings­stap­pen.

Situatie 1

Raam is al ge­mon­teerd

Logo ift Contega Solido SL/EXO

Getest door ift Rosenheim

voor opstelling voor het venstersamenstel

Systemprodukte

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.