CONTEGA® SOLIDO EXO-D

De volvlaks klevende en over­pleis­ter­bare aansluitkleef­band CON­TEGA EXO-D zor­gt aan de buiten­zijde voor een wind­di­chte en dif­fusie toelatende aansluit­ing van ra­men en deuren op om­lig­gende ele­men­ten van hout en min­erale on­der­g­ronden, zoals beton en met­sel­werk.
De geïntegreerde dub­belzijdige kleef­strook zor­gt voor een een­voud­ige ver­lijming op ra­men en deuren.
De afge­plakte voeg is on­mid­del­lijk wind­di­cht en de ver­bind­ing kan worden be­last. Het vlies kan con­form onze be­w­erkingsin­structies een­voud­ig worden overgepleis­terd.

De voordelen

  • Toepasbaar op ZIJ-kant raamprofiel
  • Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
  • Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm. Ook op minerale ondergronden.
  • Volvlaks klevend
  • Overpleisterbaar
  • Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing

Vewerkingsaanwijzingen

Fo­to­galer­ij met aan­wijzin­gen voor de be­lan­grijk­ste ver­werkingsstap­pen.

Situatie 1

Voor­dat het raam wordt ge­mon­teerd

Situatie 2

Raam is al ge­mon­teerd

ift Rosenheim geprüft

Getest door ift Rosenheim

voor opstelling voor het venstersamenstel

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­p­assings- en com­bin­atiemo­gelijkheden van de afzon­der­lijke pro­duc­ten tevens de aan­bev­elin­gen in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix.