CONTEGA® SOLIDO SL

De CON­TE­GA SO­LI­DO SL re­a­li­seert een lucht­dich­te en dam­p­rem­men­de aan­slui­ting van schrijn­werk, dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen en door­bo­rin­gen van bal­ken op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten van hout en op mi­ne­ra­le on­der­gron­den zo­als bijv. be­ton, snel­bouw­steen en kalk­zand­steen.
Even­eens voor al­le (al dan niet te over­pleis­te­ren) lucht­dich­te aan­slui­tin­gen tus­sen mi­ne­ra­le on­der­gron­den on­der­ling. Ook ide­aal voor een lucht­dich­te aan­slui­ting tus­sen be­ton­plaat en preis­ter­werk of houtske­let­wan­den.
De ge­mo­di­fi­ceer­de wa­ter­vas­te SO­LID-lijm zorgt voor een snel­le en duur­zaam hech­te ver­bin­ding met de on­der­grond.
De voeg is on­mid­del­lijk lucht­dicht en kan met­een af­ge­werkt wor­den. Het vlies kan vol­gens on­ze ver­wer­kings­aan­wij­zin­gen een­vou­dig wor­den over­pleis­ter­baar.

De voordelen

  • Aanbrengen op VOOR-kant raamprofiel
  • Dampremmend (voor plaatsing aan warme zijde isolatie)
  • Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm. Ook voor minerale ondergronden.
  • Volvlaks klevend
  • Overpleisterbaar
  • Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing
  • Ook ideaal voor aansluiting betonplaat met metselwerk en damprem met metselwerk
  • Breedtes onderling combineerbaar voor grotere oppervlakken

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­ga­le­rij met aan­wij­zin­gen voor de be­lang­rijk­ste ver­wer­kings­stap­pen.

Situatie 1

Raam is al ge­mon­teerd

Logo ift Contega Solido SL/EXO

Getest door ift Rosenheim

voor opstelling voor het venstersamenstel

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.