CONTEGA® SOLIDO SL-D

De volvlaks klevende en over­pleis­ter­bare aansluitkleef­band CON­TEGA SOLIDO SL-D zor­gt aan de binnen­zijde voor een lucht­di­chte en dam­prem­mende aansluit­ing van ra­men en deuren op om­lig­gende ele­men­ten van hout en min­erale on­der­g­ronden, zoals beton en met­sel­werk.
De geïntegreerde ex­tra dub­belzijdige kleef­strook zor­gt voor een een­voud­ige aansluit­ing op ra­men en deuren.
De afge­plakte voeg is on­mid­del­lijk lucht­di­cht en de ver­bind­ing kan worden be­last. Het vlies kan con­form onze be­w­erkingsin­structies een­voud­ig worden overgepleis­terd.
Deze ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

De voordelen

  • Aanbrengen op ZIJ-kant raamprofiel (met dubbelzijdige kleefband)
  • Dampremmend (voor plaatsing aan warme zijde isolatie)
  • Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm Ook voor minerale ondergronden
  • Volvlaks klevend
  • Overpleisterbaar
  • Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing
  • Beste waarden bij schadelijke stoffen-test

Vewerkingsaanwijzingen

Fo­to­galer­ij met aan­wijzin­gen voor de be­lan­grijk­ste ver­werkingsstap­pen.

Situatie 2

Raam is al ge­mon­teerd

ift Rosenheim geprüft

Getest door ift Rosenheim

voor opstelling voor het venstersamenstel

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­p­assings- en com­bin­atiemo­gelijkheden van de afzon­der­lijke pro­duc­ten tevens de aan­bev­elin­gen in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix.