TESCON® FIX

De montagehoeklijst TESCON FIX realiseert een gedefinieerd vlak voor eenvoudige en veilige luchtdichte aansluiting op hoekige en licht afgeronde doorvoeren, bijv. op spantdoorvoeren aan de dakvoetzijde bij dakrenovatie aan de buitenzijde met het DASAPLANO-systeem. In combinatie met TESCON PRIMER RP kan de aansluiting ook op lastige ondergronden, bijv. van oud hout, geschieden.

Ook doorvoeren, zoals bijv. luchtdichte aansluiting op zichtbare versterkingslatten op schuine daken of op
plafondbalken van meerdere etages beslaande binnenwandisolaties, zijn met TESCON FIX gemakkelijk realiseerbaar.

De voordelen

  • Real­iseert een uit­stek­end ver­lijmings­vlak voor lucht­di­chte aansluitin­gen - zow­el op hoekige als op licht afger­onde door­vo­er­en
  • Een­voud­ig afkort­baar met stan­leymes, schaar of zaag
  • Gedefinieerde af­sluit­ing maakt isol­atie zon­der holle ruimten mo­gelijk, bijv. bij renov­atie
  • Met ni­et­pis­tool ge­makkelijk op de hout­con­structie bevestig­baar
  • Vei­lige lucht­di­chte ver­lijming door wa­ter­vaste SOL­ID-lijm

Verwerkingsaanwijzingen

De fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Auf Bahn verkleben

Video

TESCON FIX: Montagewinkelleiste zur luftdichten Verklebung am Sparren [DE]

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.