TESCON® SANAPATCH

Zelfk­levende pleister met easy-off-func­tion­al­iteit voor het ver­lij­men en af­di­cht­en van zeer nauwe, moeilijk toegankelijke plekken.
TESCON SANAPATCH wordt eerst ge­posi­tion­eerd op de juiste plek. Pas dan wordt de op­staande easy-off-scheidings­folie eraf get­rokken. Hier­door is een een­voud­ige, snelle en schone ver­lijming mo­gelijk.
Toe­p­assing bijv. voor

  • het aansluit­gedeelte van de gord­ing met de ring­balk on­der de spant­ben­en bij de dakrenov­atie van buitenaf
  • buizen die zeer nauw aansluiten op aan­gren­zende on­der­delen
  • in de buurt van inke­pin­gen etc.

De voordelen

  • De door­dachte scheidings­folie zor­gt voor een een­voud­ige, snelle en schone ver­lijming van moeilijk toegankelijke plekken
  • De scheidings­folie wordt pas ver­wijderd als de zelfk­levende patch op de juiste plek is ge­posi­tion­eerd
  • Snede van de scheidings­folie kan af­hankelijk van de situ­atie worden aange­past
  • Voe­gen kunnen be­t­rouw­baar worden ver­lijmd
  • Kan 6 maanden aan de weer­som­standigheden worden bloot­gesteld
  • Wa­ter­vaste lijm

Systeemproducten

Toepassingmatrix

Raad­pleeg voor de toe­p­assings- en com­bin­atiemo­gelijkheden van de afzon­der­lijke pro­duc­ten tevens de aan­bev­elin­gen in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix.