Systeem BUDAX TOP

Enkelzijdige butylrubberband

Buiten: watergeleidende onderlinge verlijming van voegen in onderdaken van houtderivaatplaten. Verkrijgen van aansluitingen op gladde en minerale ondergronden.
Binnen: luchtdichte aansluitingen van luchtdichte houtderivaatplaten op gladde en minerale ondergronden. Deze voldoen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

De voordelen

  • Waarborgt een vochtbestendige verlijming, max. 3 maanden volledig weersbestendig
  • Onder warmte-inwerking zelfsealend
  • Veilige verlijming ook op minerale ondergronden
  • Leverbaar in breedtes 6, 7,5 en 15 cm
  • Compleet systeem met oplosmiddelvrije TESCON PRIMER AC/RP

Verwerkingsaanwijzingen

De fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Toepassingsmatrix

pro cli­ma BU­DAX TOP maakt wa­ter­ge­lei­den­de ver­lij­ming mo­ge­lijk van hout­ve­zel- of MDF-on­der­dak­pla­ten en hun aan­slui­tin­gen con­form de re­gel­ge­vings­ei­sen van de Duit­se dak­dek­kers­or­ga­ni­sa­tie. Aaan­slui­tin­gen op vlak­dak­ra­men, schoor­ste­nen en dak­op­bou­wen kun­nen met BU­DAX TOP duur­zaam en vei­lig wor­den ge­re­a­li­seerd.
Hout­ve­zel­pla­ten resp. mi­ne­ra­le on­der­gron­den (bijv. pleis­ter of be­ton) wor­den met TES­CON PRI­MER AC of TES­CON PRI­MER RP voor ver­lij­ming met BU­DAX TOP ge­pre­pa­reerd.

De bu­tyl­rub­ber­band en de pri­mer kun­nen wor­den toe­ge­past om de aan­sluit­voe­gen bijv. tus­sen houtske­let­wan­den en een be­ton­plaat lucht­dicht te ma­ken.
Als al­ter­na­tief zijn al­le ver­lij­min­gen ook met TES­CON VA­NA en TES­CON PRI­MER RP uit­voer­baar.

Ondergronden

Voor­af­gaand aan het ver­lij­men moe­ten on­der­gron­den met een be­zem wor­den ge­veegd of met een doek wor­den af­ge­veegd. Ver­lij­ming op be­vro­ren on­der­gron­den is niet mo­ge­lijk. Er mo­gen geen af­sto­ten­de stof­fen op de te ver­lij­men ma­te­ri­a­len aan­we­zig zijn (bijv. vet­ten of si­li­co­nen). De ma­te­ri­a­len moe­ten vol­doen­de draag­ver­mo­gen heb­ben.

De duur­za­me ver­lij­ming wordt be­reikt op har­de hout­de­ri­vaat­pla­ten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten). Bij de ver­lij­ming van hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten is voor­be­han­de­ling met TES­CON PRI­MER AC of TES­CON PRI­MER RP ver­eist. Aan­slui­tin­gen zijn mo­ge­lijk op glad­de mi­ne­ra­le on­der­gron­den na voor­be­han­de­ling met pri­mer.

De bes­te re­sul­ta­ten voor een vei­li­ge con­struc­tie wor­den op kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge on­der­gron­den be­reikt. Er dient van­uit ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid te wor­den ge­con­tro­leerd, of de on­der­grond ge­schikt is. Proef­ver­lij­min­gen zijn aan te be­ve­len.

Verwerkingstemperaturen

Om te kunnen worden verwerkt, moet de dag- en nachttemperatuur > 5 °C bedragen. Mocht de beginhechting niet bevredigend zijn, kan de band op de grijze
butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenziine) worden losgeweekt. Het oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het butylrubber bij lage temperaturen.

De band is onder warmte-inwerking zelfsealend. BUDAX TOP kan max. 3 maanden aan weer en wind worden blootgesteld

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.