Systeem TESCON® VANA - TESCON® PRIMER RP

Sys­teem van all­round-kleef­band en primer voor het ver­lij­men van houtvezel-on­der­dak­platen. Ver­werking ook bij vorst mo­gelijk.

De voordelen

  • Dro­gen is niet no­dig – ver­lij­ming kan di­rect in de voch­ti­ge pri­mer ge­schie­den
  • Diep pe­ne­tre­ren­de pri­mer, bij­zon­der goe­de ver­ste­vi­ging
  • Ook ge­schikt voor ge­bruik op voch­ti­ge on­der­grond
  • Ver­wer­king ook bij vorst mo­ge­lijk
  • Kleef­band met wa­ter­vas­te lijm

Toepassingsmatrix

TECON PRIMER RP kan ook worden toegepast als hechtprimer voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, dak, wand en vloerplaten ter voorbereiding of verbetering van de ondergrond voor het vervolgens aanbrengen van pro clima kleefband TESCON VANA, TESCON No.1, TESCON INVIS TESCON PROFIL en de aansluitlijmen
ORCON F, ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND en ECO COLL

Ondergronden

Voor­af­gaand aan het ver­lij­men moe­ten on­der­gron­den met een be­zem wor­den ge­veegd of met een doek wor­den af­ge­veegd. Ver­lij­ming op be­vro­ren on­der­gron­den is niet mo­ge­lijk. Er mo­gen geen af­sto­ten­de stof­fen op de te ver­lij­men ma­te­ri­a­len aan­we­zig zijn (bijv. vet­ten of si­li­co­nen).

Al­le mi­ne­ra­le op­per­vlak­ken, bijv. pleis­ter­werk of be­ton, kun­nen wor­den voor­be­han­deld. Ver­der is het mo­ge­lijk om po­reu­ze ma­te­ri­a­len zo­als hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten te ver­ste­vi­gen.

Bo­ven­dien kun­nen (ou­de) on­der­gron­den van hout wor­den voor ver­lij­ming wor­den voor­be­reid.
Dif­fu­sie­open, ab­sor­be­ren­de on­der­gron­den (bijv. hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten) kun­nen iets voch­tig zijn. De sys­teem-kleef­band TES­CON VA­NA kan di­rect in de nog voch­ti­ge pri­mer wor­den ver­lijmd.

Ver­pak­king voor ge­bruik goed schud­den resp. in­houd om­roe­ren. Eén li­ter pri­mer is vol­doen­de voor be­han­de­ling van een op­per­vlak­van 10 m².

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.