Plaatvoegen met RAPID CELL

Snelkleefband voor voegen bij houtderivaatplaten
Voor goedkope en duurzaam luchtdichte verlijming van voegen in houtderivaatplaten. Ook geschikt voor verlijming van baanoverlappingen van damprem- en luchtdichtingsbanen evenals stofbeschermingsfolies.

De voordelen

  • Snelkleefband zonder afdeklaag
  • Afscheuren, verzamelen en verwijderen van afdekpapier niet nodig
  • Met de hand afscheurbaar: Tijdsbesparing ten opzichte van kleefband met afdeklaag ca. 60%
  • Watervaste lijm
  • Voor luchtdichte verlijmingen conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Beste waarden bij schadelijke stoffentest
RAPID CELL

Toepassingsgebied

pro cli­ma RAPID CELL wordt toe­ge­past voor snel­le en lucht­dich­te ver­lij­ming bin­nen van stoot­voe­gen van lucht­dich­te hout­de­ri­vaat­pla­ten zo­als OSB of ge­laag­de pla­ten. Het kan te­vens wor­den ge­bruikt voor het ver­lij­men van de over­lap­ping van luch­tings­ba­nen in de bin­nen­ruim­te.

Kruis­voe­gen en T-voe­gen kun­nen met RAPID CELL wor­den ver­lijmd. Bij T-voe­gen dient de ver­ti­ca­le ver­lij­ming van de T bij voor­keur ca. 3 cm voor­bij de ho­ri­zon­ta­le T-treep wor­den aan­ge­bracht. Is dat niet mo­ge­lijk, moet eerst het ver­ti­ca­le stuk wor­den ver­lijmd. Ver­vol­gens kan het ho­ri­zon­ta­le stuk zo­da­nig ver­lijmd wor­den dat er geen los ein­de over­blijft.

RAPID CELL is niet ge­schikt voor bijv.:

  • Ven­ster­aan­slui­tin­gen
  • Buis­door­voe­ren
  • Ver­lij­ming van om­vang­rij­ke be­scha­dig­de plaat­sen

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.

Randvoorwaarden

De ver­lij­min­gen mo­gen niet op trek be­last wor­den. Bij ver­lij­ming van dam­p­rem­men moe­ten lat­ten het ge­wicht van het iso­la­tie­ma­te­ri­aal op­ne­men. Ver­lij­ming evt. door steun­lat­ten bor­gen!
Kleef­ban­den ste­vig vast­wrij­ven. Voor vol­doen­de te­gen­druk zor­gen en let­ten op het plooi­vrij zijn van de dam­p­rem­men.
Te ho­ge re­la­tie­ve lucht­voch­tig­heid snel en con­se­quent af­zui­gen. Evt. een bouw­dro­ger plaat­sen.