Systeem-kwaliteitsgarantie

Een­vou­di­ge con­tro­le en be­grij­pe­lij­ke do­cu­men­ta­tie. pro cli­ma kwa­li­teits­bor­gings­sys­teem voor snel­le en ge­mak­ke­lij­ke in­spec­tie van het lucht­dich­tings­vlak.

 

Qualitätssicherung

Eenvoudige montage

De WIN­CON-test­ven­ti­la­tor wordt in een raam of deur ge­mon­teerd. Op ba­sis van de on­der­druk die in het ge­bouw ont­staat, kun­nen on­dicht­he­den wor­den ge­lo­ka­li­seerd.

De voordelen

  • Snelle en eenvoudige kwaliteitscontrole van het luchtdichtingsvlak
  • Hoog ventilatorvermogen, ook grote ruimtevolumes kunnen betrouwbaar worden gecontroleerd
  • De beste manier om regresvorderingen en verborgen gebreken te voorkomen, is deeloplevering van het.luchtdichtingsysteem
Druckanzeige WINCON

Kwaliteit betaalt zich terug!

Renov­atieskos­ten voor bouwschade die res­ul­teert uit een gebrekkige lucht­di­cht­ing lig­gen door­gaans een factor 10 tot 100 boven de real­isa­tiekos­ten van de con­structie.

Het is dus altijd zin­vol om de uit­vo­er­ing­skwal­iteit te con­troler­en, om uit te sluiten dat er ver­bor­gen gebrek­en aan­wezig zijn. Con­trole door mid­del van de ver­schil­druk­meth­ode is in de meeste geval­len heel een­voud­ig en zon­der veel kos­ten mo­gelijk.

 

Onzichtbare fouten opsporen

Het con­tro­le­ren van de uit­voe­rings­kwa­li­teit is in tal van bouw­bran­ches van ouds­her on­der­deel van het uit­voe­rings­pro­ces. Sa­ni­tair en ver­war­mings­mon­teurs con­tro­le­ren stan­daard de buis­aan­slui­tin­gen van wa­ter- of gas­lei­din­gen, voor­dat de­ze in ge­bruik wor­den ge­steld. Want na­der­hand op­tre­den­de scha­de is vaak aan­zien­lijk, om­dat fou­ten na het pleis­te­ren niet meer zicht­baar en niet meer toe­gan­ke­lijk zijn.

Systeemproducten

Het pro cli­ma WIN­CON sys­teem is als com­pleet pak­ket te be­stel­len. Daar­naast zijn ui­ter­aard ook de af­zon­der­lij­ke sys­teem­pro­duc­ten le­ver­baar. Het sys­teem be­staat uit de vol­gen­de com­po­nen­ten:

 

Meer zekerheid door kwaliteitscontrole

Snel en goed­koop tes­ten -
Ge­do­cu­men­teer­de kwa­li­teit

meer