Meer zekerheid door kwaliteitscontrole

pro cli­ma WIN­CON zuigt de lucht uit het ge­bouw. Op plaat­sen met een fout stroomt de lucht van bui­ten naar bin­nen.

Lufströmung im Hause

Een ventilator schept duidelijkheid

Een ven­ti­la­tor wordt in een deur- of raam­ope­ning ge­mon­teerd en ge­ne­reert in het ge­bouw een on­der­druk – een "mi­ni­va­cuüm" – van 50 Pa. Door on­dicht­he­den in de lucht­dich­tings­laag stroomt lucht naar bin­nen. De­ze lucht­stroom is op de rug van de hand dui­de­lijk voel­baar en kan ook met stro­mings­me­ters (rook­buis­jes) zicht­baar wor­den ge­maakt.

De pro cli­ma WIN­CON is een test­ap­pa­raat met een bij­zon­der hoog ven­ti­la­tor­ver­mo­gen (9800 m³/h bij een druk­ver­schil van 50 Pa). Hier­mee kun­nen ook gro­te ruim­te­vo­lu­mes wor­den ge­con­tro­leerd.

 

Snel en goedkoop testen

Ide­a­li­ter wordt de­ze con­tro­le uit­ge­voerd, wan­neer de bin­nen­be­kle­ding nog niet is aan­ge­bracht. In dat ge­val kun­nen de on­dicht­he­den nog tij­dens de con­tro­le wor­den weg­ge­werkt.

 

Een attest is altijd zinvol

Con­tro­le van de lucht­dicht­heid is bij elk bouw­pro­ject zin­vol, want leer­ef­fec­ten ver­ho­gen de uit­voe­rings­be­trouw­baar­heid, schep­pen ver­trou­wen bij de op­dracht­ge­ver en do­cu­men­te­ren de kwa­li­teit van het ge­le­ver­de werk.

Wincon Prüfprotokoll

Gedocumenteerde kwaliteit - Zwart op wit in het protocol

In het WIN­CON test­pro­to­col dat bij op­le­ve­ring en over­dracht van het lucht­dich­tings­vlak aan de bouw­heer of de voor­man wordt over­han­digd, staat de fout­vrije, ho­ge kwa­li­teit van het uit­ge­voer­de werk ge­do­cu­men­teerd. Dit pro­to­col geldt niet als ex­per­ti­se­rap­port in­za­ke de lucht­dicht­heid van de bouw­schil.