Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van de pro cli­ma DB+ maxi­maal te kun­nen be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Om de vochtvariabele ei­genschap­pen van de DB+ op­tim­aal tot hun recht te laten ko­men, moet vocht naar de dam­pr­em kunnen trekken.
Bij dif­fusieopen ther­mis­che isol­atiema­ter­ialen, zoals cel­lu­lose, vlas, hen­nep, houtvezel, min­erale wol, etc. is dat gegarand­eerd en deze zijn om die re­den aan te bevelen.
Het gewicht van het isol­atiema­ter­i­aal moet door geschikte binnen­bekledin­gen of dwarslat­ten op een af­stand van max. 65 cm worden op­gen­o­men.
Wan­neer bij gebruik van mat- en plaat­vor­mige isol­atiema­ter­ialen moet worden uit­gegaan van plan­matige trek­be­last­ing op de kleef­band­ver­bindin­gen, bijv. ten ge­volge van het gewicht van het isol­atiema­ter­i­aal, moet op de ver­lijm­de baan­over­lap­ping een steun­lat worden aange­b­racht.

Gebruik bij constructies die aan de buitenzijde diffusiedicht zijn volhouten beschotten

In buiten dif­fusiedi­chte con­structies mo­gen on­der de dakisol­atie geen hout­de­rivaat­platen (bijv. OSB- of ge­laag­de platen) worden toege­past. Het gebruik van vol­houten bes­chot­ten is mo­gelijk.
Bij bes­chot­ten van hout­de­rivaat­platen di­ent het sys­teem IN­TELLO te worden toege­past.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om vochtvariabele dam­prem­men hun volle werking te laten ont­plooi­en, mo­gen er aan de binnen­zijde van de ther­mis­che isol­atie geen dif­fusierem­mende la­gen zoals - zoals OSB- of ge­laag­de platen - worden aange­b­racht. Geschikt zijn bekledin­gen be­staande uit gipsplaten of profiels­chro­ten.

Bescherm het luchtdichtingsvlak

Zijn er geen binnenbekledingen gepland, dient de baan tegen langdurige zonnestraling te worden beschermd.
Op vlakken zonder directe inwerking van zonlicht kan daarvoor de pro clima INTESANA worden toegepast.
Deze heeft een verhoogde UV-bescherming en biedt een hoge bescherming tegen mechanische beschadigingen.

De correcte inbouw

Om de vorm­ing van dooi­wa­ter te vermijden di­ent de dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­laag dir­ect na het in­bouwen van mat- of plaat­vor­mige isol­aties te worden afgew­erkt.
In­b­laas­isol­aties dien­en on­mid­del­lijk na de lucht­di­chte ver­lijming van de baan te worden in­ge­b­racht.
Daar­bij zo nodig stap voor stap te werk gaan. Dit geldt met name bij werkz­aam­heden in de winter. Te hoge re­latieve lucht­vochtigheid snel en con­sequent afzui­gen. Evt bouw­dro­ger plaat­sen!

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De dif­fusieweer­stand van DB+ is zodanig in­gesteld dat ook bij hogere ruimtelucht­vochtigheid een to­ereikende bes­cherm­ing van het bouwele­ment is ge­waar­bor­gd. Deze kan bijv. optre­den door con­structieve oorza­ken of door een kort­stondig hogere lucht­vochtigheid, bijv. in badkamers of keuk­ens.
Prin­cip­ieel moet con­structief veroorz­aakt vocht snel via de raam­vent­il­atie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouw­dro­gers de dro­ging ver­snel­len. Daar­door worden lang­durige hoge re­latieve lucht­vochtigheden (LV) ver­meden.

De 60/2 regel

In nieuwe woningen, keukens en badkamers is sprake van een hogere luchtvochtigheid.
De diffusieweerstand van een damprem dient zodanig te zijn ingesteld dat ook bij een gemiddelde luchtvochtigheid van 60% een diffusieweerstand (sd-waarde) van 2 m wordt gerealiseerd. In dat geval is de constructie in voldoende mate tegen vochtintreding vanuit de ruimtelucht en tegehn schimmelvorming beschermd.
DB+ voldoet aan de eisen van de 60/2-regel.

De 70/1,5 regel

Tijdens de bouw­fase, wan­neer wanden gepleis­terd of es­trik werd aange­b­racht, heerst in het ge­bouw een zeer hoge re­latieve lucht­vochtigheid. De sd-waarde van een dam­pr­em di­ent bij 70 % gem­id­delde re­latieve lucht­vochtigheid 1,5 m te be­dra­gen, om de con­structie te­gen een te hoge vochtindringing vanu­it het klimaat van de bouw­p­laats en te­gen schim­melvorm­ing te bes­cher­men. Voor­al bij hout­de­rivaat­platen op de buiten­kant van de con­structie is een hoge bes­cherm­ing te­gen vochtigheid noodza­kelijk.
DB+ vol­doet aan de eis­en van de 70/1,5-re­gel.

Kwaliteitswaarborging

Voor het bouwschadepreventiepotieel van de thermische isolatieconstructie is de luchtdichtheid van
doorslaggeven belang. prp clima adviseert controle van de luchtheid van het luchtdichtingsvlak en lekkade-
tectie resp. -reparatie bijv. met een pro clima WINCON of een BLOWER DOOR.

Goedkeuring

De huidige norm DIN 68800-2 vereist bij »constructieprincipes voor buiten gebruikte bouwelementen waarbij aan de voorwaarden van gebruiksklasse 0 wordt voldaan« (zie DIN 68800-2, sectie 7) een officieel bouwkundig bewijs van toepasbaarheid voor vochtvariabele diffusieremmende lagen die aan de binnenzijde worden toegepast.
DB+ van pro clima beschikt over de vereiste algemene bouwvergunning van het Duitse Institut für Bautechnik (met goedkeuringsnummer Z-9.1-852). Het mag dus worden toegepast bij constructies die aan de buitenzijde diffusieopen zijn, maar ook bij bouwelementen met aan de buitenzijde diffusiedichte bouwlagen, zoals metalen dakplaten of afdichtingsfolies op beplankingen. De bouwelementen kunnen dus zoals voorgeschreven zonder verdere chemische houtconserveringsmiddelen worden verwezenlijkt. De duurzaamheid van de vochtvariabiliteit is bovendien onafhankelijk aangetoond met versnelde verouderingstests.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.