Verwerkingsaanwijzingen

Om pro clima DB+ efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u, waar u op moet letten.

Verwerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Randvoorwaarden

DB+ kan zowel met de bedrukte als met de onbedrukte zijde naar de verwerker wijzend overlangs en dwars op de draagconstructie, bijv. de spanten, worden
aangebracht. DB+ mag niet strak gespannen worden aangebracht. Bij horizontaal aanbrengen (dwars ten opzichte van de dragende constructie) is de afstand van de dragende constructie tot maximaal 100 cm beperkt. Na het aanbrengen moet aan de binnenkant een dwars lopende betengeling op een afstand van max. 65 cm het gewicht van het isolatiemateriaal dragen. Wanneer bij gebruik van mat- en plaatvormige isolatiematerialen moet worden uitgegaan van planmatige trekbelasting op de kleefbandverbindingen, bijv. ten gevolge van het gewicht van het isolatiemateriaal, moet op de verlijmde baanoverlapping een steunlat worden aangebracht. Als alternatief kan de kleefband op de overlapping extra met dwars lopende kleefbandstroken op een afstand van telkens 30 cm worden geborgd.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Om de vorming van condensatievocht te voorkomen dient de luchtdichte verlijming van DB+ onmiddellijk na het inbouwen van de warmte-isolatie te geschieden. Dit geldt in het bijzonder bij werkzaamheden in de winter.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie

DB+ kan ook als be­gren­zen­de laag voor al­le soor­ten in­blaas­iso­la­tie die­nen. De wa­pe­ning zorgt voor een ho­ge scheur­vast­heid bij het in­bla­zen. Het aan­bren­gen in de leng­te op de dra­gen­de con­struc­tie biedt het voor­deel, dat de ver­bin­ding zich op een vas­te on­der­grond be­vindt en daar­door be­schermd is.
Om de vor­ming van con­den­sa­tie­vocht te ver­mij­den dient de in­blaas­iso­la­tie on­mid­del­lijk na het aan­bren­gen van het lucht­dich­tings­vlak te wor­den aan­ge­bracht. Dit geldt in het bij­zon­der bij werk­zaam­he­den in de win­ter.

Verdere aanwijzingen

De getoonde in­form­atie heeft be­trekking op de hui­dige stand van on­derzoek en er­varin­gen uit de prak­tijk. Even­tuele wijzi­gin­gen aan aan­be­vol­en con­structies, ver­werking en doorontwikkel­ing en de daarmee ge­paard gaande kwal­iteit­swijzi­gin­gen van de afzon­der­lijke pro­duc­ten worden voorbe­houden Wij in­form­er­en u graag over de ac­tuele tech­nis­che ken­n­is­stand ten tijde van de in­stall­atie.

Ver­dere in­form­atie over de ver­werking en de con­structiede­tails vindt u in de pro clima plan­nings­doc­u­ment­atie. Raad­pleeg tevens de aan­bev­elin­gen voor ver­lijming in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix..