Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van IN­TEL­LO en IN­TEL­LO PLUS maxi­maal te kun­nen be­nut­ten, dient u bij plan­ning en uit­voe­ring van het dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak op de vol­gen­de pun­ten te let­ten.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Het hoge bouwschadepreventiepotentieel van vochtvariabele dampremmen wordt alleen bij diffusieopen, vezelige thermische isolatiestoffen bereikt, omdat voor het drogen in een zomers klimaat het vocht naar de damprem moet kunnen trekken. Ideaal zijn vezelige thermische isolatiestoffen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, minerale wol, etc.

Ook te gebruiken bij dichte onderdaken

INTELLO kunnen in combinatie met alle gangbare diffusieopen onderdakbanen en diffusiedichte onderdaken worden toegepast. Energetisch gunstig zijn onderdakbanen van houtvezelplaten.

Gebruik de juiste binnenbekledingen

Om de volle werking van de vochtvariabele dam­prem­men te real­is­er­en, mo­gen zich aan de binnen­zijde van de ther­mis­che isol­atie geen dif­fusierem­mende la­gen, zoals OSB- of houten mul­ti­plex­platen, bevinden. Geschikt zijn bekledin­gen be­staande uit gipsplaten of profiels­chro­ten.

Bescherm het luchtdichtingsvlak

Zijn er geen binnenbekledingen gepland, dient de baan tegen langdurige zonnestraling te worden beschermd. Op vlakken zonder directe inwerking van zonlicht kan daarvoor de pro clima INTESANA worden toegepast.
Deze heeft een verhoogde UV-bescherming en biedt een hoge bescherming tegen mechanische beschadigingen.

De correcte inbouw

Het ideale tijd­stip voor in­bouw van IN­TELLO is 2 wek­en na het pleister­en van de aan­gren­zende wanden. In plaats hier­van is ook mont­age voor­afgaand aan het pleister­en mo­gelijk.
Om de vorm­ing van dooi­wa­ter te vermijden di­ent de dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­laag dir­ect na het in­bouwen van mat- of plaat­vor­mige isol­aties te worden afgew­erkt.
In­b­laas­isol­aties dien­en on­mid­del­lijk na de lucht­di­chte ver­lijming van de baan te worden in­ge­b­racht. Daar­bij zo nodig stap voor stap te werk gaan. Dit geldt met name bij werkz­aam­heden in de winter. Te hoge re­latieve lucht­vochtigheid snel en con­sequent afzui­gen.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De dif­fusieweer­stand van IN­TELLO is zodanig in­gesteld dat ook bij hogere ruimtelucht­vochtigheden een vei­lige dam­prem­mende werking is ge­waar­bor­gd. Deze kan bijv. optre­den door con­structieve oorza­ken of door een kort­stondig hogere lucht­vochtigheid, bijv. in badkamers of keuk­ens.
Prin­cip­ieel moet con­structief veroorz­aakt vocht snel via de raam­vent­il­atie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouw­dro­gers de dro­ging ver­snel­len. Daar­door worden lang­durige hoge re­latieve lucht­vochtigheden (LV) ver­meden.

De 60/2 regel

In nieuwe woningen, keukens en badkamers is sprake van een hogere luchtvochtigheid.
De diffusieweerstand van een damprem dient zodanig te zijn ingesteld dat ook bij een gemiddelde luchtvochtigheid van 60% een diffusieweerstand (sd-waarde) van 2 m wordt gerealiseerd. In dat geval is de constructie in voldoende mate tegen vochtintreding vanuit de ruimtelucht en tegehn schimmelvorming beschermd.
IN­TEL­LO en IN­TEL­LO PLUS hebben bij 60 % rel. luchtvochtigheid een sd-waarde van ca. 4 m.

De 70/1,5 regel

Om de constructie voldoende tegen een te hoge vochtindringing vanuit het klimaat van de bouwplaats en tegen schimmelvorming te beschermen, dient een damprem bij 70 % gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (aan te treffen bijv. tijdens de bouwfae, wanneer wanden zijn gepleisterd of een estriklaag is aangebracht) een diffusieweerstand (sd-waarde) van minstens 1,5 m te realiseren. Vooral bij houtderivaatplaten op de buitenkant van de constructie is een hoge bescherming tegen vochtigheid noodzakelijk.
IN­TEL­LO en IN­TEL­LO PLUS liggen bij 70 % rel. luchtvochtigheid met een sd-waarde van 2 m ruim boven de eisen.

Kwaliteitswaarborging

Voor het bouwschadepreventiepotentieel van de thermische isolatieconstructie is de luchtdichtheid van doorslaggevend belang. pro clima advisieert controle van de dichtheid van het luchtdichtingsvlak en lekkagedetectie resp. -reparatie bijv. met een pro clima WINCON of een BLOWER DOOR.

Goedkeuring

De huidige norm DIN 68800-2 vereist bij »constructieprincipes voor buiten gebruikte bouwelementen waarbij aan de voorwaarden van gebruiksklasse 0 wordt voldaan« (zie DIN 68800-2, sectie 7) een officieel bouwkundig bewijs van toepasbaarheid voor vochtvariabele diffusieremmende lagen die aan de binnenzijde worden toegepast.
INTELLO en INTELLO PLUS van pro clima beschikken over de vereiste algemene bouwvergunning van het Duitse Institut für Bautechnik (met goedkeuringsnummer Z-9.1-853). Zij mogen dus worden toegepast bij constructies die aan de buitenzijde diffusieopen zijn, maar ook bij bouwelementen met aan de buitenzijde diffusiedichte bouwlagen, zoals metalen dakplaten of afdichtingsfolies op beplankingen. De bouwelementen kunnen dus zoals voorgeschreven zonder verdere chemische houtconserveringsmiddelen worden verwezenlijkt. De duurzaamheid van de vochtvariabiliteit is bovendien onafhankelijk aangetoond met versnelde verouderingstests.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.