Verwerkingsaanwijzingen

Om pro clima INTELLO efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd.
Hier leest u waar u op moet letten.

Vidéo « Mise en œuvre d’INTELLO » (FR)

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­galer­ij met aan­wijzin­gen voor de be­lan­grijk­ste ver­werkingsstap­pen.

Randvoorwaarden

IN­TEL­LO en IN­TEL­LO PLUS moe­ten met de fo­lie­kant (tekst) naar de ver­wer­ker wij­zend wor­den aan­ge­bracht. Zij kun­nen strak en zon­der door­han­gen in de leng­te en in de breed­te op de dra­gen­de con­struc­tie, bijv. span­ten, wor­den aan­ge­bracht. Bij ho­ri­zon­taal aan­bren­gen (dwars ten op­zich­te van de dra­gen­de con­struc­tie) is de af­stand van de dra­gen­de con­struc­tie tot maxi­maal 100 cm be­perkt. Na het aan­bren­gen moet aan de bin­nen­kant een dwars lo­pen­de be­ten­ge­ling op een af­stand van max. 50 cm het ge­wicht van het iso­la­tie­ma­te­ri­aal dra­gen. Wan­neer bij ge­bruik van mat- en plaat­vor­mi­ge iso­la­tie­ma­te­ri­a­len moet wor­den uit­ge­gaan van plan­ma­ti­ge trek­be­las­ting op de kleef­band­ver­bin­din­gen, bijv. ten ge­vol­ge van het ge­wicht van het iso­la­tie­ma­te­ri­aal, moet op de ver­lijm­de baan­o­ver­lap­ping een steun­lat wor­den aan­ge­bracht. Als al­ter­na­tief kan de kleef­band op de over­lap­ping ex­tra met dwars lo­pen­de kleef­band­stro­ken op een af­stand van tel­kens 30 cm wor­den ge­borgd.

Lucht­dich­te ver­lij­min­gen zijn al­leen re­a­li­seer­baar op plooi­vrij aan­ge­brach­te dam­p­rem­men. Te ho­ge re­la­tie­ve lucht­voch­tig­heid (bijv. tij­dens de bouw­fa­se) door mid­del van con­se­quent en per­ma­nent ven­ti­le­ren snel af­voe­ren. Af en toe stoot­ven­ti­le­ren is niet vol­doen­de, om gro­te hoe­veel­he­den, aan con­struc­tie­ve oor­za­ken te wij­ten voch­tig­heid snel uit het ge­bouw af te voe­ren. Zo no­dig bouw­dro­gers op­stel­len.

Om de vor­ming van con­den­sa­tie­vocht te voor­ko­men dient de lucht­dich­te ver­lij­ming van IN­TEL­LO on­mid­del­lijk na het in­bou­wen van de warm­te-iso­la­tie te ge­schie­den. Dit geldt in het bij­zon­der bij werk­zaam­he­den in de win­ter.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie

INTELLO PLUS kan ook als begrenzende laag voor alle soorten inblaasisolatie dienen. Uw wapening zorgt voor een geringe rekking bij het inblazen. Het aanbrengen in de lengte op de dragende constructie biedt het voordeel, dat de verbinding zich op een vaste ondergrond bevindt en daardoor beschermd is.
Om de vorming van condensvocht te vermijden dient de inblaasisolatie onmiddellijk na het aanbrengen van het luchtdichtingsvlak te worden aangebracht. Dit geldt in het bijzonder bij werkzaamheden in de winter.

Verdere aanwijzingen

De getoonde in­form­atie heeft be­trekking op de hui­dige stand van on­derzoek en er­varin­gen uit de prak­tijk. Even­tuele wijzi­gin­gen aan aan­be­vol­en con­structies, ver­werking en doorontwikkel­ing en de daarmee ge­paard gaande kwal­iteit­swijzi­gin­gen van de afzon­der­lijke pro­duc­ten worden voorbe­houden Wij in­form­er­en u graag over de ac­tuele tech­nis­che ken­n­is­stand ten tijde van de in­stall­atie.

Ver­dere in­form­atie over de ver­werking en de con­structiede­tails vindt u in de pro clima plan­nings­doc­u­ment­atie. Raad­pleeg tevens de aan­bev­elin­gen voor ver­lijming in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix.