Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma DAS­APLA­NO 0,01 ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u, waar u op moet let­ten

Film Verarbeitungshinweise DASAPLANO 0,01 connect [DE]

Verwerkingsaanwijzigingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

TESCON FIX Video Verarbeitungshinweis

Video

TESCON FIX: Montagewinkelleiste zur luftdichten Verklebung am Sparren [DE]

Randvoorwaarden

DASAPLANO 0,01 connect dient met de bedrukte zijde richting de verwerker te worden aangebracht.
Ze wordt strak, horizontaal (parallel aan de dakvoet) en vlak op een vakisolatie gelegd.
Om te voorkomen dat er condens ontstaat, dient de inbouw van de bovenisolatie meteen na de luchtdichte verlijming van DASAPLANO 0,01 te worden uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder bij werkzaamheden in de winter.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Zorg bij een te hoge luchtvochtigheid dat deze snel wordt verminderd door consequente en permanente ventilatie. Af en toe alle ramen en deuren tegen elkaar openzetten is niet voldoende om snel een grote hoeveelheid vocht af te voeren die door de aard van de constructie is ontstaan. Plaats hiervoor zo nodig bouwdrogers.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.