Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma DAS­APLA­NO 0,50 ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten.

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­galer­ij met aan­wijzin­gen voor de be­lan­grijk­ste ver­werkingsstap­pen.

Auf Bahn verkleben

Video

TESCON FIX: Montagewinkelleiste zur luftdichten Verklebung am Sparren [DE]

Randvoorwaarden

DASAPLANO 0,50 connect dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht.
Ze wordt strak, horizontaal (parallel aan de dakvoet) en vlak op een vakisolatie gelegd.
Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient de inbouw van de bovenisolatie meteen na de luchtdichte verlijming van DASAPLANO 0,50 connect te worden
uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder bij werkzaamheden in de winter.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Bovenisolatie van gelijke dikte als de tussenspanisolatie van een niet-absorberend isolerend materiaal (bijv. steen of minerale wol).

Aanbevelingen van fabrikanten van isolatiematerialen kunnen afwijken. In dat geval gelden de aanbevelingen van de fabrikant.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.