Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma DA­S­A­TOP ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken en de warm­te-iso­la­tie te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming te be­scher­men, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u, waar u op moet let­ten.

Film Verarbeitungshinweise DASATOP [DE]

Verwerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Randvoorwaarden

Pro clima DASATOP dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht.
Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd. Als alternatief ook overlangs op de spanten, mits ze watergeleidend op de spanten wordt verlijmd.
Het gewicht van het isolatiemateriaal moet door geschikte binnenbekledingen of dwarslatten op een afstand van max. 25 cm worden opgenomen.

Om de vorming van dooiwater te vermijden dient de inbouw van de isolatie meteen te worden uitgevoerd na de luchtdichte verlijming van DASATOP. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

DASATOP mag uitsluitend op droge bouwlocaties worden gebruikt. Indien bij renovatie stuc- of estrikwerkzaamheden worden uitgevoerd, moeten deze ver voor het inbouwen van DASATOP zijn afgesloten.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie

Bij toe­pas­sing van in­blaas­iso­la­tie moet DA­S­A­TOP vol­vlaks op de bin­nen­be­kle­ding lig­gen.

Bevestiging

  • De ba­nen moe­ten met over­lap­pin­gen van min­stens 10 cm wor­den aan­ge­bracht.
  • Be­ves­ti­ging van de ba­nen aan de zij­kant aan de ke­pers met ca. 3 mm dik­ke en 40 mm bre­de har­de ve­zel- of mul­ti­plex­stro­ken. Fixeer de stro­ken met min. 10 mm bre­de en 15 mm lan­ge be­ves­ti­gings­klem­men.
  • De be­ves­ti­gings­af­stand mag max. 10 tot 15 cm zijn.

In de praktijk

Verlijm voor plaatsing de folies onderling op vlakke ondergronden met de vereiste breedte met TESCON No.1 of TESCON VANA. Afhankelijkvan de geometrie van het te renoveren dakoppervlak dienen de folies vervolgens in de lengterichting of dwars te worden geplaatst.

System DASATOP VH Verlegung

Plaatsen onder de verdubbeling

Indien spantdiameters moeten worden verruimd, wordt geadviseerd om eerst DASATOP en vervolgens de verdubbeling in te bouwen. De luchtdichting ligt op die manier bouwfysisch gunstig op een grotere afstand aan de warme zijde van de constructie.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.