Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma DB+ ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u, waar u op moet let­ten

Verwerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Opmerking

De folies mogen niet worden blootgesteld aan regen. Het leggen van DB+ buitenshuis wordt daarom alleen geadviseerd bij stabiele weerscondities of extra beschermingsmaatregelen.

Randvoorwaarden

DB+ kan zo­wel met de be­druk­te als met de on­be­druk­te zij­de naar de ver­wer­ker wij­zend te wor­den aan­ge­bracht. DB+ mag niet strak ge­span­nen wor­den aan­ge­bracht. Het ge­wicht van het iso­la­tie­ma­te­ri­aal moet door ge­schik­te bin­nen­be­kle­din­gen of dwars­lat­ten op een af­stand van max. 65 cm wor­den op­ge­no­men.

Lucht­dich­te ver­lij­min­gen zijn al­leen re­a­li­seer­baar op plooi­vrij aan­ge­brach­te dam­p­rem­men. Te ho­ge re­la­tie­ve lucht­voch­tig­heid (bijv. tij­dens de bouw­fa­se) door mid­del van con­se­quent en per­ma­nent ven­ti­le­ren snel af­voe­ren. Af en toe stoot­ven­ti­le­ren is niet vol­doen­de, om gro­te hoe­veel­he­den, aan con­struc­tie­ve oor­za­ken te wij­ten voch­tig­heid snel uit het ge­bouw af te voe­ren. Zo no­dig bouw­dro­gers op­stel­len.

Om de vor­ming van con­den­sa­tie­vocht te voor­ko­men, dient het in­bou­wen van de iso­la­tie on­mid­de­lijk na de lucht­dich­te ver­lij­ming van DB+ te ge­schie­den. Dit geldt in het bij­zon­der bij werk­zaam­he­den in de win­ter.

De ba­nen mo­gen niet wor­den bloot­ge­steld aan re­gen of dauw. Het aan­bren­gen van DB+ aan de bui­ten­zij­de wordt daar­om al­leen ge­ad­vi­seerd bij sta­bie­le weers­con­di­ties of wan­neer ex­tra be­scher­men­de maat­re­ge­len wor­den ge­trof­fen.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie

DB+ kan ook als be­gren­zen­de laag voor al­le soor­ten in­blaas­iso­la­tie die­nen. Een wa­pe­ning zorgt voor een ho­ge scheur­vast­heid bij het in­bla­zen.
Wan­neer de ba­nen dwars ten op­zich­te van de draag­con­struc­tie wor­den ge­legd, of bij kop­voe­gen, dient er di­rect on­der de lucht­dicht ver­lijm­de baan­o­ver­lap­ping een steun­lat te zit­ten om trek­be­las­ting op de lijm­ver­bin­ding te voor­ko­men.
Als al­ter­na­tief kan de kleef­band op de over­lap­ping ex­tra met dwars lo­pen­de kleef­band­stro­ken op een af­stand van tel­kens 30 cm wor­den ge­borgd.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.