Planningsaanwijzingen

Om het bouwschadepreventiepotentieel van de pro clima SANTA maximaal te kunnen benutten, dient u op de volgende punten te letten.

Vezelvormig isolatiemateriaal gebruiken

De bij­zon­de­re be­scher­ming van het dam­prem­be­hang pro cli­ma SAN­TA ont­staat door het te­rug­dro­gen in een zo­mers kli­maat. Om de voch­tig­heid naar de dam­p­rem te la­ten trek­ken, zijn dif­fu­sie­open, ve­zel­ach­ti­ge ther­mi­sche iso­la­tie­stof­fen, zo­als cel­lu­lo­se, vlas, hen­nep, hout­ve­zel, steen- of mi­ne­ra­le wol, enz. aan te be­ve­len Het ge­wicht van het iso­la­tie­ma­te­ri­aal moet wor­den ope­no­men door de bin­nen­be­kle­ding.

Ook toe te passen bij dichte onderdaken

De pro clima-SANTA kan in combinatie met diffusieopen onderdakfolies en diffusiedichte onderdaken worden gebruikt.
De beplanking aan de buitenkant dient uit massief hout te zijn. Houtderivaatplaten aan de buitenzijde zijn niet toegestaan in combinatie met SANTA, tenzij de sd-waarde van de onderdakfolie kleiner is dan 0,20 m.
Er mogen geen andere elementlagen (bijv. grint, groen, etc.) aan de bovenkant van de afdichtingsbaan aanwezig zijn.
Voorkom schaduwwerking.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.

Let op

Wanneer SANTA wordt verwijderd en niet passend wordt vervangen, kan dit leiden tot bouwschades in de isolatieconstructie.