Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma SAN­TA DT en SAN­TA UT goed te la­ten wer­ken en de warm­te-iso­la­tie ef­fi­ciënt te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming te be­scher­men, dient te wor­den ge­let op de vol­gen­de pun­ten.

Binnenbekleding moet luchtdicht zijn

pro clima SANTA neemt de werking van de damprem over. Om de luchtdichting te garanderen, wat een voorwaarde is voor een isolatieconstructie ter voorkoming van bouwschade, dient de ondergrond van bijv. gipsplaten of stucwerk op houtwollen, lichte bouwplaten (Heraklith) permanent elastisch en zonder gleuven aan te sluiten op de aangrenzende componenten.
Let op: wanneer SANTA wordt verwijderd en niet passend wordt vervangen, kan dit leiden tot bouwschades in de isolatieconstructie.

Gleuven in de ondergrond afdichten

De on­der­g­rond (platen of pleister­werk) waarop het dam­prem­mend be­hang wordt aange­b­racht, moet lucht­di­cht zijn. Aan­wezige voe­gen mo­eten worden af­gedi­cht.
Let er tijdens gebruik op dat deze voe­gen elas­t­isch af­gedi­cht blijven. Stop­con­tac­ten en ka­bel­door­vo­er­en mo­eten even­eens lucht­di­cht worden aange­b­racht om te voorko­men dat er door con­vectie vocht binnendringt.

Ondergrond en lijm

Het voorbereiden van de ondergrond dient volgens de technische voorschriften voor behangwerkzaamheden (BFS, bijlage met toelichtingen, nr. 16) te gebeuren. Dit betekent in het bijzonder dat de ondergrond droog, stevig, gelijkmatig absorberend, schoon, glad en voldoende egaal moet zijn voor de beoogde wandbekleding. Afhankelijk van de gekozen wandbekleding kunnen er eventueel extra voorbereidende maatregelen nodig zijn:

  • Verwijder oud behang en niet-hechtende verflagen.
  • Sterk absorberende ondergronden moeten met een voor behangwerk geschikte grondlaag worden behandeld, zodat ze een gemiddeld absorptievermogen krijgen. Bij gipsplaten bijv. Metylan Universal Grundierung.
  • De grondlaag mag de ondergrond nooit afsluiten. Vochtwerende ondergronden verminderen de werking van de lijm.

Behanglijm: Gebruik alleen kant-en-klare dispersielijmen met een lager watergehalte (bijv. 'Metylan Ovalit VB' of 'Metylan Ovalit B') van de firma Henkel. Met sterk klevende plakselproducten kan geen goed behangresultaat worden behaald.
Voor de verlijming op absorberende ondergronden kan, mits deze hiervoor geschikt zijn bevonden, het kleefmiddel 'Metylan Ovalit TM' worden gebruikt.

Verwerking

Lijm aanbrengen: strijk de banen afzonderlijk en gelijkmatig in. Let er bij het plooien van de lussen op dat deze niet knikken. Het is ook mogelijk om de
wandkleeftechniek toe te passen. Inweken is niet nodig.

Vastplakken: plaats de banen loodrecht en verlijm ze met de naden tegen elkaar (niet overlappend). Druk de banen zonder luchtblaasjes aan met een behangborstel of -roller. De naden kunnen bij moeilijke ondergronden worden aangedrukt met een vlakke naadroller.

De volgende laag aanbrengen: het onderbehang pro clima SANTA UT is geschikt om overheen te behangen. Op het onderbehang mogen uitsluitend wandbekledingen worden gebruikt waarbij het kleefmiddel aan de buitenkant (kamerzijde) kan drogen.
Het is ook mogelijk om op het onderbehang vlieswandbekledingen te gebruiken, waarvan de fabrikant uitdrukkelijk vermeldt dat deze droog kunnen worden verwijderd. Droge verwijdering kan in sommige gevallen echter tot een beschadiging van het SANTA UT-oppervlak leiden.

Voorwaarden voor een goede, droge verwijdering met zo min mogelijk beschadigingen zijn:

  • de verwerking van SANTA UT vindt op een voor behangen geschikte ondergrond plaats
  • er wordt een voldoende sterk kleefmiddel gebruikt om de SANTA UT op de ondergrond te bevestigen
  • de SANTA UT-verlijming is volledig gedroogd
  • er is voor het uiteindelijke behangen een geschikt kleefmiddel gebruikt voor vlieswandbekledingen die droog kunnen worden verwijderd, zoals 'Metylan direct' (mengverhouding 1:20) of 'Metylan TG Power Granulat plus' of zonder dispersietoevoegingen (zoals 'Metylan Ovalit TM').
  • er is een vlieswandbekleding gebruikt waarvan is gespecificeerd dat deze droog kan worden verwijderd

Het is mogelijk om sterkere kleefmiddelen, bijv. voor het verlijmen van zwaardere wandbekledingen, te gebruiken. Het is dan echter niet meer mogelijk om de wandbekleding nog droog te verwijderen.
Als er een omkeerbaar kleefmiddel wordt gebruikt, is nat verwijderen nog wel mogelijk. Afhankelijk van de vereiste hoeveelheid vocht kan dit echter ook het SANTA UT-opppervlak beschadigen.

Isolatiemateriaal snel inblazen

Om de vor­ming van con­den­sa­tie­vocht te ver­mij­den dient de in­blaas­iso­la­tie on­mid­del­lijk na resp. vóór het aan­bren­gen van het dam­prem­be­hang te wor­den aan­ge­bracht. Daar­bij zo no­dig stap voor stap te werk gaan. Dit geldt met na­me bij werk­zaam­he­den in de win­ter. Een ver­hoog­de rel. lucht­voch­tig­heid dient snel en con­se­quent te wor­den ge­ven­ti­leerd.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den. Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.