Toepassingsgebied

SO­LI­TEX FRON­TA HU­MI­DA is een licht dif­fu­sier­em­men­de wand­be­schot­baan voor toe­pas­sing op hout­ve­zel­pla­ten ach­ter ge­ven­ti­leer­de ge­vel­scha­len.

  • Haar dif­fu­sie­weer­stand is zo­da­nig in­ge­steld dat vocht goed van­uit het hout­vak naar bui­ten kan ont­wij­ken.
  • Ge­lijk­tij­dig wordt de iso­la­tie te­gen te­rug­dif­fu­sie van vocht uit de lucht­laag ach­ter de ge­vel­schaal be­schermd.

Doorsnede van de wandopbouw

1 Gevelsteen
2 Luchtlaag
3 SOLITEX FRONTA HUMIDA
4 Zachtboard-isolatieplaat
5 Vakisolatie
6 Damprem, bijv. pro clima INTELLO
7 Installatiezone
8 Binnenbekleding

Hoge kwaliteitseisen

De SO­LI­TEX FRON­TA HU­MA­NA vol­doet op grond van haar zeer ho­ge slag­re­gen­dicht­heid en ex­treem ho­ge scheur­vast­heid aan ho­ge ei­sen ten aan­zien van de vei­lig­heid van de con­struc­tie tij­dens de bouw­fa­se en is maxi­maal 3 maan­den be­sten­dig te­gen weer en wind.

Ac­tief dif­fu­sie­trans­port door de mo­no­li­thi­sche po­ly­meer-mem­braan zorgt voor duur­zaam dro­ge bouw­ele­men­ten