Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma SO­LI­TEX FRON­TA QUAT­TRO ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten.

Verwerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Randvoorwaarden

SOLITEX FRONTA QUATTRO banen moeten met de bedrukte zijde naar buiten wijzend worden aangebracht.
Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal gelegd.

  • Bij toepassing achter een betimmering met open voegen mag de voegmaat max. 35 mm bedragen. De buitenbekleding moet daarbij ten minste drie keer zo breed zijn als de voeg.
  • De afstand tussen de betimmering met open voegen en de baan moet min. 20 mm bedragen.

Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in bereiken, waar verzameld water wordt afgevoerd.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of andere objecten die in het bijzonder beschermd dienen te worden. Afdekken dient ook bij langere werkonderbrekingen te worden overwogen.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.