Verwerkingsaanwijzingen

Om pro clima SOLITEX FRONTA WA efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden
ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten.

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­galer­ij met aan­wijzin­gen voor de be­lan­grijk­ste ver­werkingsstap­pen.

Randvoorwaarden

SOLITEX FRONTA WA folie wordt strak en zonder doorhangen horizontaal gelegd.
Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in bereiken, waar verzameld water wordt afgevoerd.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of andere objecten die in het bijzonder beschermd dienen te worden. Afdekken dient ook bij langere werkonderbrekingen te worden overwogen.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.