Toepassingsgebied

Zijn ro­buus­te struc­tuur maakt SO­LI­TEX FRON­TA WA tot een ide­a­le wand­be­schot­baan.

  • De­ze kan als bui­ten­af­dich­tings­baan di­rect op de staan­ders resp. de iso­la­tie en als wand­be­schot­baan op be­schot van mas­sief hout of hout­de­ri­vaat­pla­ten wor­den aan­ge­bracht.
  • De baan ver­hin­dert dat kou­de lucht op op­per­vlak­te­hoog­te door con­struc­ties met ach­ter­ven­ti­la­tie stroomt en zorgt voor een op­ti­ma­le wer­king van de ther­mi­sche iso­la­tie.

Slagregen

De SO­LI­TEX FRON­TA WA vol­doet door haar goe­de be­scher­ming te­gen slag­re­gen en haar ho­ge scheur­vast­heid rond spij­kers en na­gels ook aan de ho­ge ei­sen ten aan­zien van de be­scher­ming van de con­struc­tie tij­dens de bouw­fa­se.