Toepassing

pro cli­ma SO­LI­TEX UM con­nect kan als on­der­dak­baan op be­schot van mas­sief hout of hout­de­ri­vaat­pla­ten en on­der me­ta­len dak­be­dek­kin­gen wor­den aan­ge­bracht. De­ze baan ver­hin­dert dat kou­de bui­ten­lucht door de con­struc­tie stroomt en zorgt voor een op­ti­ma­le wer­king van de ther­mi­sche iso­la­tie.

  • Voor ge­ven­ti­leer­de en on­ge­ven­ti­leer­de con­struc­ties in com­bi­na­tie met al­le dak- en ge­vel­ma­te­ri­a­len zo­als ti­taan­zink, alu­mi­ni­um, rvs, ver­zinkt staal, ko­per, enz. ge­schikt.
  • Spin­vlies­ba­nen be­scher­men de con­struc­tie te­gen per­ma­nent vocht en plaat­cor­ro­sie. Hun toe­pas­sing wordt om die re­den door voor­aan­staan­de me­taal­dakfa­bri­kan­ten aan­be­vo­len.
  • De 8 mm dik­ke 3D-af­dek­laag van PP-spin­vlies be­schermt het dak­be­schot te­gen vocht­op­ho­ping en werkt ge­luid­we­rend bij re­gen of ha­gel.

De eisen vogens het vakrereglement van de ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Centrale Duitse dakdekkersbond) in acht nemen.
Onder invloed van regen ontstaan donkere vlekken op de baan. Deze hebben geen gevolgen voor de hoge waterdichtheid en de werking van de inwendige membraan.