Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma SO­LI­TEX UM ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten.

Verwerkingsaanwijzingen

Fo­to­galer­ij met aan­wijzin­gen voor de be­lan­grijk­ste ver­werkingsstap­pen.

Randvoorwaarden

De SOLITEX UM baan met de vlieslaag naar buiten wijzen aanbrengen. Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) als onderdakfolie op beplankingen van massief hout of houtderivaatplaten gelegd.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in killen).

Op niet-geïsoleerde, niet verbouwde zolderverdiepingen dient eerst een nok- en hoekkeper-ventilatie te worden geïnstalleerd. Bovendien dient de onverbouwde zolderverdieping te worden voorzien van continu werkende ventilatie-inrichtingen.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of andere objecten die in het bijzonder beschermd dienen te worden. Afdekken dient ook bij langere werkonderbrekingen te worden overwogen. Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten van het reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht te worden genomen.

Verdere aanwijzingen

De ge­toon­de in­for­ma­tie heeft be­trek­king op de hui­di­ge stand van on­der­zoek en er­va­rin­gen uit de prak­tijk. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen aan aan­be­vo­len con­struc­ties, ver­wer­king en door­ont­wik­ke­ling en de daar­mee ge­paard gaan­de kwa­li­teits­wij­zi­gin­gen van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten wor­den voor­be­hou­den Wij in­for­me­ren u graag over de ac­tu­e­le tech­ni­sche ken­nis­stand ten tij­de van de in­stal­la­tie.

Ver­de­re in­for­ma­tie over de ver­wer­king en de con­struc­tie­de­tails vindt u in de pro cli­ma plan­nings­do­cu­men­ta­tie. Raad­pleeg te­vens de aan­be­ve­lin­gen voor ver­lij­ming in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.