Toepassing

Het onderdaksysteem SOLITEX WELDANO maakt het vakkundig uitvoeren van regenbestendige en zelfs waterdichte onderdaken bij een dakhelling vanaf 5° eenvoudig en betrouwbaar.
De baan is homogeen lasbaar, diffusieopen en ook nog eens extreem slagregendicht. Bijpassende accesoires en lasproducten voor perfecte aansluitingen van bij voorbeeld dak doorvoeren horen hier natuurlijk bij.
Geschikt voor het leggen op drukvaste ondergrond, bijvoorbeeld houten beschotten, houtderivaatplaten en houtvezelonderdakplaten.

SOLITEX WELDANO Produktvorstellung

Video

SOLITEX WELDANO
Produktvorstellung (Duits)

Het verschil tussen regenbestendige en waterdichte onderdaken

On­der­daken worden toege­past als een op zichzelf staande af­di­cht­ings­laag on­der het ei­gen­lijke dak. Ze vor­men een aan­vul­lende maatre­gel om er­voor te zor­gen dat de dak­con­structie re­gen­be­stendig of zelfs wa­ter­di­cht is. Bij hel­lende daken met lage hellings­graad, ligt het on­der­dak door­gaans op een vol­doende dra­gende on­der­laag, bijv. een be­plank­ing van massief hout of platen van hout­de­riv­aten.

Het SOLI­TEX WELDANO on­der­dak­sys­teem kan zow­el toege­past worden als een re­gen­be­stendig of een wa­terbe­stendig on­der­dak. In­formeer u bij uw pro clima im­por­teur of het na­tion­aal tech­nisch ken­nis­centrum (WTCB in België, ZVDH in Duits­land) welk type on­der­dak vereist is.

Afb. 1 Regendicht onderdak
tengellat met nageldichtingsband op de afdichtingsbaan

  1. Onderdakbaan SOLITEX WELDANO
  2. Onderdakbaanstroken SOLITEX WELDANO-S
  3. Nageldichtingsband TESCON NAIDECK mono
  4. Conterlat
  5. Keper

Afb. 2 Wa­ter­di­cht on­der­dak
de ten­gel­lat­ten worden in het di­cht­ings­vlak geïntegreerd

Het principiële verschil

Wat de plaatsing betreft, zit het principiële verschil tussen regenbestendige en waterdichte onderdaken hem in de indeling van de tengellatten. Bij regenbestendige onderdaken worden de tengellatten bovenop de regenbestendige onderdakbanen gemonteerd, zie afb. 1.
Indringend neerslagwater moet ook bij de tengellatten op een betrouwbare manier worden afgevoerd. Bij het SOLITEX WELDANO-systeem gebeurt dit door onder de tengellat de nageldichtingsband TESCON NAIDECK mono aan te brengen.

Bij waterdichte onderdaken wordt de tengellat in de afdichting geïntegreerd, bijv. door de onderdakbaan over de tengellatten heen te laten lopen. Het is echter vaak eenvoudiger om de baan eerst vlak op de beplanking aan te brengen, daarna de tengellatten te bevestigen en deze vervolgens met de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S dicht te lassen (zie afb. 2). De tengellatten moeten droog worden ingebouwd.

Het aantal doorvoeren moet bij waterdichte onderdaken zo beperkt mogelijk worden gehouden. De aansluiting van doorvoeren moet volgens de richtlijnen hoog opstaan t.o.v. de onderdakbaan en waterdicht op het doordringende element worden verlijmd of gelast.

Bij waterdichte onderdaken zijn openingen in de buurt van de nok niet toegestaan. Bij een regenbestendig onderdak geldt dit niet en kunnen openingen in de buurt van de nok met speciaal daarvoor bedoelde constructies worden gerealiseerd.
Met het SOLITEX WELDANO-systeem kunnen zowel regenbestendige als waterdichte onderdaken betrouwbaar en op een praktische manier worden uitgevoerd.