Warm­te-iso­la­tie helpt ener­gie te be­spa­ren, voor­komt bouw­scha­de en zorgt voor een ge­zond woon­kli­maat. Om dat duur­zaam en ef­fi­ciënt te la­ten func­ti­o­ne­ren, is een con­struc­tie­tech­nisch as­pect op het ge­bied van de bouw­fy­si­ca van door­slag­ge­ven­de be­te­ke­nis: Het warm­te-iso­la­tie­ma­te­ri­aal moet aan bei­de zij­den wor­den be­schermd.

Ideaal is een 3-laagse opbouw

  • Aan de bin­nen­zij­de van de iso­la­tie be­vindt zich een lucht­dich­tings­vlak, bijv. een dam­prem­baan
  • Het warm­te-iso­la­tie­ma­te­ri­aal ligt in het mid­den
  • Aan de bui­ten­zij­de wordt de warm­te-iso­la­tie af­ge­dekt door een wind­dich­ten­de laag, bijv. een on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­baan.

De­ze op­bouw zorgt er­voor dat weers­in­vloe­den, con­dens­wa­ter, schim­mel en door­stro­ming van lucht de wer­king van het bouw­ele­ment niet ne­ga­tief kun­nen beïnvloe­den of zelfs scha­de kun­nen ver­oor­za­ken.

 

Luchtdichtingsvlak

Waarom luchtdicht?

Het lucht­dich­tings­vlak be­schermt het iso­la­tie­ma­te­ri­aal te­gen vocht en con­dens­vocht van bin­nen, zorgt er­voor dat de warm­te-iso­la­tie ef­fi­ciënt werkt en waar­borgt zo een ge­zond woon­kli­maat.

meer

 

System INTELLO Funktionsweise - 3D

Intelligente luchtdichting

Bij te ho­ge vocht­be­las­tin­gen ont­staat bouw­scha­de. In­tel­li­gen­te lucht­dich­tings­ba­nen bie­den een dui­de­lijk ho­ge­re vei­lig­heid voor bouw­ele­men­ten dan con­ven­ti­o­ne­le ba­nen.

meer

 

Winddichtingsvlak

Waarom winddicht?

Het wind­dich­tings­vlak be­schermt de iso­la­tie te­gen re­gen, sneeuw en wind aan de bui­ten­zij­de. Het zorgt er te­vens voor dat de iso­la­tie niet met kou­de lucht wordt door­stroomd en daar­door op­ti­maal kan wer­ken.

meer

 

3d-SOLITEX-beige

Vochtactieve winddichting

Nieu­we, vocht­ac­tie­ve ba­nen met een po­rie­vrije, mo­no­li­ti­sche func­tie­film bie­den een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­ze­ker­heid voor bouw­ele­men­ten dan con­ven­ti­o­ne­le, mi­cro­p­oreu­ze ba­nen.

meer
Winddichtung außen

Winddichtingssystemen

Vochtactieve systeemoplossingen voor windafdichting buiten

  • op steile daken
  • onder metalen dakbedekkingen
  • op wanden

meer