Over ons

Ondernemingsdoel

De onderneming heeft als doel door uiterst effectieve dichtingssystemen en gebruiksoplossingen een bijdrage te leveren aan de besparing van energie en daarmee aan de beperking van de CO2-uitstoot. Door zeer efficiënte isolatieconstructies moet bouwschade worden vermeden, moeten waarden worden behouden en moet een gezond binnenklimaat voor een hogere woonkwaliteit worden gecreëerd. Daarbij wordt de beste werking gecombineerd met de optimale ecologische oplossing.

Filosofie

Bij pro clima staat de mens centraal. De werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een onderneming. Werktijd is levenstijd. Plezier in het werk ontstaat daarbij vanuit de vereenzelviging met de onderneming en uit het besef, dat de eigen betrokkenheid zinvol is.

Geschiedenis

In 1978 opende de huidige bedrijfsleider van MOLL bauökologische Produkte GmbH, Lothar Moll, een adviesbureau voor ecologisch bouwen en legde daarmee toen al de basis voor pro clima.

In het begin van de jaren '80 werd aan het bureau het "Biologisch eiland" toegevoegd, onder andere met een handel in uitsluitend ecologische bouwmaterialen. Vanaf 1985 werden de eerste folies voor convectiebescherming en dampremmen ontwikkeld en onder het handelsmerk B.I. bouwpapier (o.a. ECO COLL natuurlatexlijm en DB+ bouwpapier) verkocht. Met de introductie van het merk pro clima in 1994 werden nog meer producten voor een professioneel luchtdichtingssysteem op de markt gebracht.

A photo showing the smiling company founders, Lothar and Uwe, taken at a trade fair.

Vandaag is pro clima wereldwijd in meer dan 30 landen actief en biedt complete dichtingssystemen voor binnen en buiten, met intelligente folies, verbindingsmiddelen, kwaliteitsgarantie en een uitgebreide service.

Met de marktintroductie van het hoogwaardige systeem pro clima INTELLO in 2004 verlegde pro clima opnieuw de grenzen voor bescherming tegen bouwschade en schimmel.


Samenwerking als partners

Samenwerking vindt plaats tussen mensen. Persoonlijke relaties en een horizontaal netwerk van partners in de dienstverlening, ambachtelijke sector, handel, industrie, wetenschappelijk onderzoek, vakopleidingen en vakverenigingen zijn essentieel voor een positieve ontwikkeling en gezamenlijk succes. De onderneming richt zich daarbij consequent op de behoeften van de klant.


Waarden

Vier waarden staan centraal in de ondernemingsstrategie.

Communicatie

Mensen en samenwerking gaan vóór processen en machines. Initiatieven van medewerkers moeten worden benut. De belangen van de betrokkenen worden met de belangen van de onderneming in overeenstemming gebracht.

Iedereen is altijd vrij om problemen aan te snijden of zaken aan te kaarten die beter zouden kunnen.

Zeichungen auf einer Tafel

Eenvoud

Elk probleem wordt behandeld als zou de oplossing zo voor de hand liggen. Spelen om resultaat te boeken.

Feedback

Samenwerking met de klant gaat vóór contractuele onderhandelingen. Antwoorden worden zo snel mogelijk gegeven. Feedback wordt geïnterpreteerd en de opgedane kennis wordt aan het systeem toegevoegd.

Moed

Reactie op verandering heeft voorrang op het strikt volgen van een plan. Elk probleem kan door een reeks kleine veranderingen worden opgelost. Doelgerichte experimenten beperken risico's tot een minimum en verhogen de betrouwbaarheid en het vertrouwen.


Zin in de toekomst

Al­leen door een con­se­quen­te en be­wus­te om­zet­ting van in­tel­li­gen­te op­los­sin­gen naar de prak­tijk kan een hoog le­vens­ni­veau voor al­le men­sen op de­ze aar­de wor­den be­reikt.

Een be­wust ge­bruik van tech­no­lo­gieën en op­los­sin­gen – en dus van ken­nis – biedt in de bouw­sec­tor een ge­wel­dig po­ten­ti­eel. Al sinds de ja­ren '80 heeft pro cli­ma de­ze uit­ge­brei­de ken­nis ver­za­meld. Nu dient de­ze als ba­sis voor per­ma­nen­te in­no­va­tie.

Voor­al de ver­la­ging van de ener­gie­be­hoef­te door ther­mi­sche iso­la­tie en in­tel­li­gen­te af­dich­ting van de ge­bouw­schil zijn een­vou­di­ge maar ui­terst ef­fi­ciënte mo­ge­lijk­he­den om de toe­komst po­si­tief te beïnvloe­den.

... een taak voor on­ze ge­ne­ra­tie