De belangrijkste downloads - hier in het overzicht


Systeembrochures

In­for­ma­tie en ach­ter­gron­den voor een vak­kun­di­ge ver­wer­king, bouw­fy­si­sche ei­gen­schap­pen, sys­teem­pro­duc­ten, de­tail­op­los­sin­gen, over­zicht van toe­pas­sin­gen

Luchtdichting binnen:
INTELLO
DB+
INTESANA
DA
Renovatie

Winddichting buiten - Dak:
SOLITEX MENTO
SOLITEX UD
SOLITEX PLUS
SOLITEX WELDANO
SOLITEX UM

Diverse:
Verbindingsmiddelen

Winddichting buiten - Gevel:
SOLITEX FRONTA WA &
SOLITEX FRONTA QUATTRO
SOLITEX FRONTA HUMIDA


Constructiematrix, aanbod, nieuws

Con­struc­tie­de­tails met uit­voe­ri­ge be­schrij­vin­gen voor een vak­kun­di­ge uit­voe­ring, een over­zicht over de aan­be­vo­len ver­bin­dings­mid­de­len af­han­ke­lijk van de con­struc­tie en ac­tu­eel nieuws van en met pro cli­ma