• 100 jaar betrouwbaar volgens testen
  • Door onafhankelijke instanties bevestigd
  • Overtreft ruim de minimumeisen
100 Jahre Klebkraft NL

Thermische isolatie en luchtdichting moeten langer dan 50 jaar meegaan

Kleef­banden voor het real­is­er­en van lucht­di­ch­theid con­form DIN 4108-7, SIA 180 of ÖNORM B 8110-2 mo­eten 50 tot 100 jaar mee­gaan – dat is im­mers de levens­du­ur van een ther­mis­che isol­atiecon­structie die u be­t­rouw­baar bes­cherm­ing moet bieden te­gen schade door binnendrin­gend vocht als ge­volg van con­vectie.
De boven­gen­oem­de peri­ode strookt met de real­iteit; op dit mo­ment wordt im­mers de lucht­di­ch­theid van con­structies uit de jar­en 50, 60 en 70 geoptim­al­iseerd en wordt ther­mis­che isol­atie ver­van­gen of aan de hedendaagse eis­en aange­past.

Ook 17 jaar kan al als duurzaam worden gezien

In het kader van een onderzoeksproject „Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten“ (kwaliteitsborging van op lijm gebaseerde verbindingstechnieken voor luchtdichtheidslagen) van de Universiteit van Kassel (Duitsland) werd een proces ontwikkeld om kleefbandaansluitingen versneld te verouderen. De veronderstelling is dat wanneer kleefverbindingen gedurende 120 dagen aan hogere temperatuur en vochtigheid (65 °C en 80% relatieve luchtvochtigheid) worden blootgesteld, dit overeenstemt met 17 jaar veroudering in de praktijk, en ze nog steeds de vastgelegde minimale trekvastheden moeten hebben. Reeds wanneer hier aan voldaan is kan een kleefband als duurzaam worden beschouwd.

pro clima kleefbanden getest op een levensduur van 100 jaar

Ook de pro clima kleef­banden TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 wer­den door de Uni­versiteit van Kas­sel op hun du­urzame kleef­ver­bind­ing getest door een ver­snelde ver­ouder­ing­st­est waar­bij de kleef­banden aan boven­ver­melde con­dit­ies bloot­gesteld wer­den.
De testdu­ur werd boven­di­en van 120 da­gen ver­lengd tot 700 da­gen.
700 da­gen ver­snelde ver­ouder­ing is gelijk aan 100 jaar ver­ouder­ing in de prak­tijk.
De drie pro clima kleef­banden hebben ook deze ver­leng­de ver­ouder­ing zon­der prob­le­men door­staan

100 Jahre KLebebänder

De veeleisende verlengde tests hebben bevestigd dat de kleefbanden TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 de door DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNORM B 8110-2 vereiste duurzame luchtdichtheid verzekert.
Dampremmende folies en luchtdichtingsbanen, evenals luchtdichte houtderivaatplaten, kunnen met pro clima aantoonbaar op betrouwbare wijze worden verlijmd.