All­round-aansluitlijm

 

Voordelen

  • Zeer hoge kleefkracht bij snelle dro­ging. Geen aandruk­lat nodig op dra­gende on­der­g­ronden
  • Lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Bijzon­der rek­baar, du­urz­aam elas­t­isch
  • Dringt diep in de on­der­g­rond
  • Opslag ook bij vorst mo­gelijk
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

  • Voor het maken van lucht­di­chte aansluitin­gen van al­ler­lei dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en. Daar­toe be­horen alle pro clima dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. pro clima IN­TELLO, DB+, IN­TES­ANA, DASATOP en DA). De aansluitver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van de rel­ev­ante nor­men DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.
  • Ver­lijming van wind­di­chte aansluitin­gen van al­ler­lei on­der­dak- en on­der­span­ban­en. De aansluitver­lijming van bijv. pro clima SOLI­TEX MENTO-serie, SOLI­TEX UD, SOLI­TEX PLUS en SOLI­TEX UM con­nect vol­doet aan de vereisten van de pro­duct­in­form­atiebladen van de ZVDH.
  • Wind­di­chte ver­lijming van wand­be­tim­mer­ings­fol­ies (bijv. pro clima SOLI­TEX FRONTA WA en SOLI­TEX FRONTA QUAT­TRO).
  • Ver­lijming van de over­lap­pin­gen en aansluitin­gen van stof­bes­cher­m­ings­fol­ies.
Ver­bruikswaarden
Lever­ings­vorm In­houd Rups Bereik
Patroon 310 ml 5 mm ~ 15 m
8 mm ~ 6 m
Buis­folie 600 ml 5 mm ~ 30 m
8 mm ~ 12 m
  Stof
Materiaal Dispersie op basis van copolymeren van acrylaatzuur en ethanol, zonder weekmakers of halogenen
Eigenschap Waarde Normering
Kleur groen
Eigenschappen hoge rekbaarheid
Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +50 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag tot -20 °C, koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Min­erale op­per­vlakken (pleister­werk of beton) kunnen iets vochtig zijn.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende dra­gend zijn - evt. moet een mech­an­is­che bor­ging (aandruk­lat) worden gebruikt (bijv. bij afz­andende on­der­g­ronden).

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Aansluitin­gen zijn mo­gelijk op min­erale on­der­g­ronden (bijv. pleister­werk of beton), ruw gez­aag, geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen resp. roes­tv­rij metaal (bijv. buizen, ra­men enz.) en harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB-, BFU-, MDF-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
De uiteindelijke hechting wordt pas in droge toestand bereikt. Eventueel zijn beschermende maatregelen (bijv. mechanische beveiliging, afdekken) aan te bevelen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
10106 4026639016270 0,31 l 0,38 kg 20 1200
10107 4026639016287 0,6 l 0,75 kg 12 720
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.